Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng (HPW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,119,524  
1,876,819  
1,855,585  
1,685,614  
1,652,628  
534,551  
431,087  
411,852  
353,171  
447,569  
257,382  
226,599  
202,557  
125,032  
188,036  
73,700  
0  
2,000  
0  
0  
88,512  
116,140  
116,983  
139,996  
166,773  
73,143  
61,618  
61,339  
61,380  
74,928  
41,813  
26,729  
28,973  
26,762  
17,831  
1,584,973  
1,445,732  
1,443,733  
1,332,442  
1,205,059  
0  
0  
0  
0  
0  
1,152,947  
1,169,643  
968,162  
1,002,861  
862,613  
0  
0  
0  
0  
0  
427,291  
272,345  
472,355  
325,072  
339,799  
0  
0  
0  
0  
0  
4,735  
3,745  
3,217  
4,509  
2,647  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,119,524  
1,876,819  
1,855,585  
1,685,614  
1,652,628  
1,153,263  
943,296  
875,553  
719,061  
735,603  
332,854  
336,009  
242,492  
185,193  
254,194  
820,409  
607,286  
633,061  
533,868  
481,409  
966,261  
933,524  
980,032  
966,552  
917,025  
966,261  
933,524  
980,032  
966,552  
917,025  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0