Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng (HPW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,882,425  
1,855,585  
1,685,614  
1,652,628  
1,436,878  
431,568  
411,852  
353,171  
447,569  
305,136  
226,596  
202,557  
125,032  
188,036  
94,064  
0  
2,000  
0  
0  
0  
115,870  
116,983  
139,996  
166,773  
130,126  
61,664  
61,339  
61,380  
74,928  
74,316  
27,438  
28,973  
26,762  
17,831  
6,631  
1,450,856  
1,443,733  
1,332,442  
1,205,059  
1,131,742  
0  
0  
0  
0  
0  
1,172,671  
968,162  
1,002,861  
862,613  
884,702  
0  
0  
0  
0  
0  
274,441  
472,355  
325,072  
339,799  
244,393  
0  
0  
0  
0  
0  
3,745  
3,217  
4,509  
2,647  
2,647  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,882,425  
1,855,585  
1,685,614  
1,652,628  
1,436,878  
948,901  
875,553  
719,061  
735,603  
553,185  
310,961  
242,492  
185,193  
254,194  
199,151  
637,940  
633,061  
533,868  
481,409  
354,034  
933,524  
980,032  
966,552  
917,025  
883,694  
933,524  
980,032  
966,552  
917,025  
883,694  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0