Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc (HPH: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
177,660  
 
 
 
 
37,633  
 
 
 
 
26,786  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
3,865  
 
 
 
 
6,479  
 
 
 
 
503  
 
 
 
 
140,026  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
140,026  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
177,660  
 
 
 
 
85,818  
 
 
 
 
23,374  
 
 
 
 
62,444  
 
 
 
 
91,842  
 
 
 
 
91,842  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0