Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
799,899  
953,685  
1,095,219  
1,127,041  
1,158,889  
671,178  
825,677  
966,354  
996,338  
1,024,295  
2,464  
22,690  
3,774  
12,494  
16,326  
9,500  
9,500  
9,500  
5,000  
0  
234,896  
320,147  
304,051  
333,566  
415,280  
420,451  
470,812  
641,280  
639,549  
581,448  
3,866  
2,528  
7,748  
5,728  
11,241  
128,722  
128,008  
128,865  
130,702  
134,594  
307  
307  
307  
307  
337  
29,773  
30,827  
31,886  
33,005  
34,163  
86,221  
87,559  
88,967  
90,375  
91,784  
0  
0  
0  
0  
0  
12,420  
9,315  
7,705  
7,015  
8,310  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
799,899  
953,685  
1,095,219  
1,127,041  
1,158,889  
440,312  
600,481  
723,881  
756,562  
748,195  
419,531  
579,675  
704,065  
739,786  
726,839  
20,781  
20,807  
19,816  
16,776  
21,356  
359,587  
353,204  
371,338  
370,479  
410,694  
359,587  
353,204  
371,338  
370,479  
410,694  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0