Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,158,889  
917,168  
1,098,825  
999,510  
1,139,647  
1,024,295  
775,751  
953,458  
849,315  
995,294  
16,326  
25,008  
24,179  
7,897  
102,400  
0  
15,000  
15,000  
0  
6,095  
415,280  
305,564  
346,364  
405,240  
418,695  
581,448  
429,132  
550,200  
428,072  
443,024  
11,241  
1,047  
17,715  
8,106  
25,080  
134,594  
141,417  
145,367  
150,194  
144,352  
337  
332  
332  
264  
324  
34,163  
32,959  
34,234  
35,085  
36,215  
91,784  
93,192  
94,600  
96,009  
96,721  
0  
12  
0  
0  
0  
8,310  
14,922  
16,064  
18,561  
10,673  
0  
0  
137  
275  
418  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,158,889  
917,168  
1,098,825  
999,510  
1,139,647  
748,195  
481,946  
705,013  
628,688  
801,926  
726,839  
460,478  
683,557  
611,492  
780,758  
21,356  
21,468  
21,456  
17,196  
21,168  
410,694  
435,222  
393,812  
370,822  
337,721  
410,694  
435,222  
393,812  
370,822  
337,721  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0