Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I (HLY: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
52,844  
47,896  
51,099  
52,303  
50,108  
17,850  
12,095  
14,573  
14,920  
10,838  
688  
40  
312  
284  
1,597  
0  
0  
0  
0  
0  
5,072  
2,188  
2,510  
2,434  
2,402  
12,071  
9,868  
11,751  
12,203  
6,828  
20  
0  
0  
0  
11  
34,994  
35,801  
36,527  
37,383  
39,270  
343  
300  
300  
300  
329  
33,080  
33,834  
34,599  
35,449  
36,395  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,570  
1,666  
1,627  
1,633  
2,546  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
52,844  
47,896  
51,099  
52,303  
50,108  
39,202  
34,279  
39,288  
39,574  
36,594  
30,888  
31,214  
34,708  
34,994  
30,503  
8,314  
3,064  
4,579  
4,579  
6,091  
13,642  
13,617  
11,811  
12,729  
13,513  
13,642  
13,617  
11,811  
12,729  
13,513  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0