Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I (HLY: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
50,108  
52,813  
52,999  
55,650  
58,835  
10,838  
12,948  
12,312  
14,007  
18,038  
1,597  
1,148  
731  
837  
1,585  
0  
0  
0  
0  
0  
2,402  
2,408  
2,608  
3,735  
4,228  
6,828  
9,381  
8,945  
9,418  
12,200  
11  
11  
29  
18  
24  
39,270  
39,866  
40,687  
41,642  
40,797  
329  
316  
325  
792  
800  
36,395  
37,310  
38,422  
39,397  
35,065  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,985  
0  
0  
0  
0  
0  
2,546  
2,240  
1,940  
1,454  
946  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
50,108  
52,813  
52,999  
55,650  
58,835  
36,594  
39,332  
36,881  
37,435  
37,857  
30,503  
33,241  
29,097  
29,651  
29,428  
6,091  
6,091  
7,784  
7,784  
8,429  
13,513  
13,481  
16,118  
18,214  
20,977  
13,513  
13,481  
16,118  
18,214  
20,977  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0