Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I (HLY: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
52,303  
50,108  
52,813  
52,999  
55,650  
14,920  
10,838  
12,948  
12,312  
14,007  
284  
1,597  
1,148  
731  
837  
0  
0  
0  
0  
0  
2,434  
2,402  
2,408  
2,608  
3,735  
12,203  
6,828  
9,381  
8,945  
9,418  
0  
11  
11  
29  
18  
37,383  
39,270  
39,866  
40,687  
41,642  
300  
329  
316  
325  
792  
35,449  
36,395  
37,310  
38,422  
39,397  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,633  
2,546  
2,240  
1,940  
1,454  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
52,303  
50,108  
52,813  
52,999  
55,650  
39,574  
36,594  
39,332  
36,881  
37,435  
34,994  
30,503  
33,241  
29,097  
29,651  
4,579  
6,091  
6,091  
7,784  
7,784  
12,729  
13,513  
13,481  
16,118  
18,214  
12,729  
13,513  
13,481  
16,118  
18,214  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0