Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (HLG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,955,224  
2,018,140  
2,032,228  
1,866,502  
1,928,899  
1,349,612  
1,406,339  
1,414,172  
1,247,172  
1,300,682  
4,658  
3,714  
3,271  
6,168  
2,151  
1,000  
1,000  
500  
9,500  
9,500  
1,260,241  
1,328,061  
1,323,374  
1,136,911  
1,207,192  
80,843  
71,092  
85,215  
92,743  
79,883  
2,870  
2,471  
1,812  
1,850  
1,956  
605,612  
611,801  
618,056  
619,329  
628,217  
82,365  
82,365  
82,365  
82,495  
82,495  
301,468  
318,125  
311,021  
318,669  
323,681  
0  
0  
48  
136  
223  
83,431  
72,824  
79,672  
70,608  
70,482  
131,579  
131,579  
131,590  
131,590  
131,590  
6,768  
6,907  
13,359  
15,832  
19,746  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,955,224  
2,018,140  
2,032,228  
1,866,502  
1,928,899  
1,191,405  
1,278,534  
1,311,227  
1,173,843  
1,260,560  
891,618  
945,286  
1,015,236  
819,588  
881,690  
299,788  
333,248  
295,991  
354,255  
378,869  
763,819  
739,605  
721,001  
692,659  
668,339  
763,819  
739,605  
721,001  
692,659  
668,339  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0