Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (HLG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,912,657  
1,857,153  
1,900,268  
1,955,224  
2,018,140  
1,313,896  
1,257,688  
1,312,531  
1,349,612  
1,406,339  
10,765  
12,999  
12,698  
4,658  
3,714  
1,035  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
1,214,316  
1,137,455  
1,216,208  
1,260,241  
1,328,061  
86,539  
104,428  
81,066  
80,843  
71,092  
1,242  
1,806  
1,560  
2,870  
2,471  
598,761  
599,465  
587,737  
605,612  
611,801  
80,044  
81,304  
80,000  
82,365  
82,365  
304,698  
297,363  
297,735  
301,468  
318,125  
0  
0  
0  
0  
0  
77,779  
84,734  
72,685  
83,431  
72,824  
130,828  
131,054  
131,579  
131,579  
131,579  
5,412  
5,009  
5,738  
6,768  
6,907  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,912,657  
1,857,153  
1,900,268  
1,955,224  
2,018,140  
1,081,217  
1,074,005  
1,116,242  
1,191,405  
1,278,534  
799,564  
792,115  
828,600  
891,618  
945,286  
281,653  
281,889  
287,642  
299,788  
333,248  
831,440  
783,148  
784,025  
763,819  
739,605  
831,440  
783,148  
784,025  
763,819  
739,605  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0