Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng (HLE: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
111,955  
 
 
 
 
103,328  
 
 
 
 
2,036  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
65,452  
 
 
 
 
35,754  
 
 
 
 
87  
 
 
 
 
8,628  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
6,836  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,626  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
166  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
111,955  
 
 
 
 
90,978  
 
 
 
 
90,978  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
20,977  
 
 
 
 
23,165  
 
 
 
 
-2,188  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0