Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh (HKT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
92,166  
76,918  
80,257  
80,752  
81,751  
43,795  
28,070  
57,383  
57,395  
57,399  
219  
922  
39  
82  
597  
0  
0  
0  
0  
0  
23,705  
24,265  
37,907  
37,880  
37,359  
19,846  
2,868  
19,429  
19,429  
19,438  
25  
14  
7  
4  
6  
48,371  
48,848  
22,875  
23,357  
24,352  
628  
628  
9,128  
9,128  
9,128  
12,775  
13,252  
13,729  
14,211  
15,188  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
34,950  
34,950  
0  
0  
0  
18  
18  
18  
18  
35  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
92,166  
76,918  
80,257  
80,752  
81,751  
24,118  
8,605  
13,792  
13,691  
13,532  
24,118  
8,605  
13,792  
13,691  
13,532  
0  
0  
0  
0  
0  
68,047  
68,313  
66,465  
67,061  
68,219  
68,047  
68,313  
66,465  
67,061  
68,219  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0