Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (HKT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
167,596  
113,163  
142,869  
84,883  
92,166  
121,124  
66,212  
95,447  
36,996  
43,795  
3,100  
801  
1,362  
2,802  
219  
0  
0  
0  
0  
0  
98,296  
45,627  
74,306  
14,392  
23,705  
19,729  
19,778  
19,778  
19,800  
19,846  
0  
6  
0  
3  
25  
46,472  
46,950  
47,423  
47,887  
48,371  
628  
628  
628  
628  
628  
10,894  
11,354  
11,827  
12,300  
12,775  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
34,950  
34,950  
34,950  
34,950  
34,950  
0  
18  
18  
9  
18  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
167,596  
113,163  
142,869  
84,883  
92,166  
98,896  
44,581  
75,137  
16,886  
24,118  
98,896  
44,581  
75,137  
16,886  
24,118  
0  
0  
0  
0  
0  
68,701  
68,582  
67,732  
67,997  
68,047  
68,701  
68,582  
67,732  
67,997  
68,047  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0