Công ty Cổ phần Hòa Việt (HJC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
246,338  
214,574  
256,286  
294,193  
334,948  
168,585  
134,576  
173,929  
210,539  
253,921  
738  
1,774  
1,665  
2,022  
2,103  
0  
0  
0  
0  
0  
59,329  
64,786  
102,202  
54,627  
16,476  
103,754  
62,177  
65,262  
148,207  
229,342  
4,764  
5,839  
4,800  
5,682  
6,000  
77,753  
79,998  
82,357  
83,654  
81,026  
0  
0  
0  
0  
0  
77,281  
79,527  
81,886  
80,274  
50,909  
0  
0  
0  
0  
0  
472  
472  
472  
3,380  
30,118  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
246,338  
214,574  
256,286  
294,193  
334,948  
119,830  
90,381  
133,332  
174,504  
221,479  
117,502  
85,713  
128,664  
165,155  
214,471  
2,328  
4,668  
4,668  
9,348  
7,008  
126,507  
124,193  
122,955  
119,689  
113,469  
126,507  
124,193  
122,955  
119,689  
113,469  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0