Công ty Cổ phần Hòa Việt (HJC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
188,501  
184,841  
246,338  
214,574  
256,286  
113,779  
109,116  
168,585  
134,576  
173,929  
6,102  
478  
738  
1,774  
1,665  
0  
0  
0  
0  
0  
69,230  
38,481  
59,329  
64,786  
102,202  
32,490  
65,038  
103,754  
62,177  
65,262  
5,958  
5,118  
4,764  
5,839  
4,800  
74,722  
75,725  
77,753  
79,998  
82,357  
0  
0  
0  
0  
0  
74,251  
75,254  
77,281  
79,527  
81,886  
0  
0  
0  
0  
0  
472  
472  
472  
472  
472  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
188,501  
184,841  
246,338  
214,574  
256,286  
55,855  
54,330  
119,830  
90,381  
133,332  
55,855  
49,662  
117,502  
85,713  
128,664  
0  
4,668  
2,328  
4,668  
4,668  
132,646  
130,511  
126,507  
124,193  
122,955  
132,646  
130,511  
126,507  
124,193  
122,955  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0