Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (HIG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
518,073  
497,371  
607,400  
608,050  
628,125  
467,526  
446,500  
558,297  
560,227  
579,368  
105,965  
115,081  
99,503  
121,352  
108,078  
209  
209  
107  
159  
209  
192,879  
187,769  
328,554  
202,134  
300,301  
92,723  
68,828  
55,956  
154,501  
96,564  
75,750  
74,612  
74,178  
82,081  
74,215  
50,547  
50,872  
49,102  
47,823  
48,757  
228  
247  
176  
-198  
336  
14,408  
14,878  
15,408  
14,367  
13,178  
15,681  
15,681  
15,681  
15,681  
15,681  
0  
81  
0  
270  
344  
19,249  
19,249  
17,714  
17,229  
17,229  
981  
736  
124  
475  
1,989  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
518,073  
497,371  
607,400  
608,050  
628,125  
191,141  
170,556  
282,063  
268,487  
297,710  
188,833  
168,529  
239,750  
228,196  
294,226  
2,308  
2,027  
42,312  
40,292  
3,483  
326,932  
326,816  
325,337  
339,563  
330,415  
326,932  
326,816  
325,337  
339,563  
330,415  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0