Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (HIG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
499,956  
512,887  
541,071  
546,168  
518,073  
455,095  
467,495  
489,937  
496,611  
467,526  
146,361  
144,091  
130,961  
116,030  
105,965  
194  
194  
194  
209  
209  
165,255  
180,665  
218,463  
213,015  
192,879  
69,887  
67,685  
67,391  
94,524  
92,723  
73,399  
74,860  
72,928  
72,833  
75,750  
44,860  
45,392  
51,135  
49,557  
50,547  
124  
125  
224  
224  
228  
14,656  
15,131  
15,659  
13,942  
14,408  
15,681  
15,681  
15,681  
15,681  
15,681  
0  
0  
0  
0  
0  
13,771  
13,771  
18,749  
18,749  
19,249  
629  
685  
821  
961  
981  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
499,956  
512,887  
541,071  
546,168  
518,073  
174,850  
184,119  
209,450  
216,645  
191,141  
172,727  
181,894  
206,285  
213,396  
188,833  
2,123  
2,225  
3,165  
3,249  
2,308  
325,106  
328,768  
331,622  
329,522  
326,932  
325,106  
328,768  
331,622  
329,522  
326,932  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0