Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải (HHR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
97,014  
90,288  
77,019  
72,442  
 
90,462  
84,799  
70,457  
65,508  
 
1,384  
1,446  
1,887  
5,281  
 
11,483  
19,479  
7,130  
5,300  
 
23,776  
24,249  
17,345  
16,295  
 
49,589  
35,704  
39,961  
36,344  
 
4,230  
3,920  
4,134  
2,288  
 
6,552  
5,489  
6,562  
6,934  
 
0  
0  
0  
0  
 
5,947  
4,888  
5,535  
5,901  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
6  
0  
0  
 
50  
50  
50  
50  
 
556  
546  
977  
983  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
97,014  
90,288  
77,019  
72,442  
 
82,429  
75,935  
62,252  
57,765  
 
82,429  
75,935  
62,252  
57,765  
 
0  
0  
0  
0  
 
14,585  
14,353  
14,767  
14,677  
 
14,585  
14,353  
14,767  
14,677  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0