Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải (HHR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
97,782  
97,014  
90,288  
 
 
90,948  
90,462  
84,799  
 
 
2,283  
1,384  
1,446  
 
 
21,056  
11,483  
19,479  
 
 
30,628  
23,776  
24,249  
 
 
32,393  
49,589  
35,704  
 
 
4,588  
4,230  
3,920  
 
 
6,834  
6,552  
5,489  
 
 
0  
0  
0  
 
 
6,641  
5,947  
4,888  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
6  
 
 
50  
50  
50  
 
 
143  
556  
546  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
97,782  
97,014  
90,288  
 
 
82,561  
82,429  
75,935  
 
 
82,561  
82,429  
75,935  
 
 
0  
0  
0  
 
 
15,221  
14,585  
14,353  
 
 
15,221  
14,585  
14,353  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0