Công ty Cổ phần Hoàng Hà (HHG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
524,815  
529,797  
538,318  
549,663  
558,643  
167,707  
140,876  
158,780  
138,755  
157,066  
37,183  
35,871  
35,236  
6,183  
5,273  
0  
380  
380  
0  
0  
119,616  
91,239  
109,402  
120,644  
127,542  
9,471  
10,587  
12,079  
9,535  
22,841  
1,436  
2,798  
1,682  
2,394  
1,410  
357,108  
388,921  
379,538  
410,908  
401,578  
1,641  
20,310  
3,113  
3,451  
3,698  
307,738  
316,785  
326,123  
335,496  
326,622  
0  
0  
0  
0  
0  
2,314  
2,298  
88  
14  
1  
25,510  
25,586  
23,641  
41,819  
42,333  
19,905  
23,943  
26,573  
30,129  
28,923  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
524,815  
529,797  
538,318  
549,663  
558,643  
169,322  
174,288  
184,347  
194,430  
201,151  
108,778  
103,400  
107,579  
102,714  
99,003  
60,544  
70,889  
76,768  
91,717  
102,147  
355,493  
355,509  
353,971  
355,233  
357,492  
355,493  
355,509  
353,971  
355,233  
357,492  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0