Công ty Cổ phần Hoàng Hà (HHG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
529,797  
538,318  
549,663  
558,643  
581,358  
140,876  
158,780  
138,755  
157,066  
177,555  
35,871  
35,236  
6,183  
5,273  
4,279  
380  
380  
0  
0  
0  
91,239  
109,402  
120,644  
127,542  
144,169  
10,587  
12,079  
9,535  
22,841  
27,037  
2,798  
1,682  
2,394  
1,410  
2,070  
388,921  
379,538  
410,908  
401,578  
403,803  
20,310  
3,113  
3,451  
3,698  
3,698  
316,785  
326,123  
335,496  
326,622  
336,005  
0  
0  
0  
0  
0  
2,298  
88  
14  
1  
1  
25,586  
23,641  
41,819  
42,333  
42,333  
23,943  
26,573  
30,129  
28,923  
21,766  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
529,797  
538,318  
549,663  
558,643  
581,358  
174,288  
184,347  
194,430  
201,151  
222,017  
103,400  
107,579  
102,714  
99,003  
109,239  
70,889  
76,768  
91,717  
102,147  
112,778  
355,509  
353,971  
355,233  
357,492  
359,341  
355,509  
353,971  
355,233  
357,492  
359,341  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0