Công ty Cổ phần Hoàng Hà (HHG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
476,428  
499,255  
514,162  
524,815  
529,797  
97,037  
126,256  
142,558  
167,707  
140,876  
6,625  
6,983  
6,255  
37,183  
35,871  
0  
0  
0  
0  
380  
79,890  
108,586  
123,960  
119,616  
91,239  
7,465  
8,222  
10,071  
9,471  
10,587  
3,058  
2,465  
2,271  
1,436  
2,798  
379,391  
372,998  
371,603  
357,108  
388,921  
18,893  
18,799  
19,710  
1,641  
20,310  
306,945  
311,641  
306,433  
307,738  
316,785  
0  
0  
0  
0  
0  
2,313  
2,313  
2,344  
2,314  
2,298  
24,788  
24,954  
25,045  
25,510  
25,586  
26,452  
15,291  
18,071  
19,905  
23,943  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
476,428  
499,255  
514,162  
524,815  
529,797  
150,813  
159,223  
159,111  
169,322  
174,288  
105,022  
110,267  
105,310  
108,778  
103,400  
45,792  
48,956  
53,801  
60,544  
70,889  
325,615  
340,031  
355,050  
355,493  
355,509  
325,615  
340,031  
355,050  
355,493  
355,509  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0