Công ty Cổ phần Hoàng Hà (HHG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
514,162  
524,815  
529,797  
538,318  
549,663  
142,558  
167,707  
140,876  
158,780  
138,755  
6,255  
37,183  
35,871  
35,236  
6,183  
0  
0  
380  
380  
0  
123,960  
119,616  
91,239  
109,402  
120,644  
10,071  
9,471  
10,587  
12,079  
9,535  
2,271  
1,436  
2,798  
1,682  
2,394  
371,603  
357,108  
388,921  
379,538  
410,908  
19,710  
1,641  
20,310  
3,113  
3,451  
306,433  
307,738  
316,785  
326,123  
335,496  
0  
0  
0  
0  
0  
2,344  
2,314  
2,298  
88  
14  
25,045  
25,510  
25,586  
23,641  
41,819  
18,071  
19,905  
23,943  
26,573  
30,129  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
514,162  
524,815  
529,797  
538,318  
549,663  
159,111  
169,322  
174,288  
184,347  
194,430  
105,310  
108,778  
103,400  
107,579  
102,714  
53,801  
60,544  
70,889  
76,768  
91,717  
355,050  
355,493  
355,509  
353,971  
355,233  
355,050  
355,493  
355,509  
353,971  
355,233  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0