Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
961,788  
811,904  
697,198  
672,210  
453,279  
711,221  
554,896  
434,771  
407,693  
181,598  
20,690  
32,876  
21,628  
20,032  
54,676  
152,000  
152,000  
152,000  
152,000  
10,000  
413,615  
252,594  
154,449  
134,365  
27,066  
123,174  
115,435  
105,136  
98,058  
86,318  
1,742  
1,991  
1,559  
3,238  
3,539  
250,567  
257,007  
262,427  
264,517  
271,680  
209  
234  
234  
234  
234  
197,771  
202,988  
208,260  
210,129  
216,683  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
52,587  
53,785  
53,932  
54,153  
54,763  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
961,788  
811,904  
697,198  
672,210  
453,279  
564,015  
419,205  
340,068  
320,897  
94,418  
240,381  
295,735  
199,320  
180,232  
93,849  
323,633  
123,469  
140,748  
140,665  
569  
397,774  
392,699  
357,129  
351,313  
358,861  
397,774  
392,699  
357,129  
351,313  
358,861  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0