Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
947,890  
961,788  
811,904  
697,198  
672,210  
654,023  
711,221  
554,896  
434,771  
407,693  
11,129  
20,690  
32,876  
21,628  
20,032  
140,000  
152,000  
152,000  
152,000  
152,000  
387,965  
413,615  
252,594  
154,449  
134,365  
105,361  
123,174  
115,435  
105,136  
98,058  
9,568  
1,742  
1,991  
1,559  
3,238  
293,868  
250,567  
257,007  
262,427  
264,517  
209  
209  
234  
234  
234  
191,153  
197,771  
202,988  
208,260  
210,129  
0  
0  
0  
0  
0  
50,402  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
52,103  
52,587  
53,785  
53,932  
54,153  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
947,890  
961,788  
811,904  
697,198  
672,210  
557,114  
564,015  
419,205  
340,068  
320,897  
250,955  
240,381  
295,735  
199,320  
180,232  
306,159  
323,633  
123,469  
140,748  
140,665  
390,776  
397,774  
392,699  
357,129  
351,313  
390,776  
397,774  
392,699  
357,129  
351,313  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0