Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (HFT: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
596,769  
600,541  
603,140  
91,178  
103,140  
564,392  
569,018  
576,520  
82,660  
95,879  
560,430  
567,262  
575,695  
82,060  
95,376  
3,962  
1,756  
825  
600  
503  
32,377  
31,523  
26,621  
8,518  
7,261  
0  
0  
13,600  
0  
0  
21,915  
22,633  
7,767  
3,893  
3,817  
0  
0  
0  
0  
0  
1,134  
0  
0  
268  
0  
9,328  
8,890  
5,253  
4,357  
3,444  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
596,769  
600,541  
603,140  
91,178  
103,140  
2,207  
2,758  
2,826  
3,585  
15,372  
2,207  
2,758  
2,826  
3,585  
15,372  
0  
0  
0  
0  
0  
594,563  
597,784  
600,315  
87,593  
87,769  
594,563  
597,784  
600,315  
87,593  
87,769  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0