Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (HFT: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
103,140  
88,418  
90,866  
91,368  
93,274  
95,879  
81,631  
85,405  
85,882  
88,091  
95,376  
81,352  
85,105  
85,586  
87,694  
503  
279  
301  
296  
397  
7,261  
6,788  
5,461  
5,486  
5,183  
0  
0  
0  
0  
0  
3,817  
3,737  
2,492  
2,424  
2,076  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,444  
3,051  
2,969  
3,062  
3,107  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
103,140  
88,418  
90,866  
91,368  
93,274  
15,372  
954  
4,707  
6,739  
9,711  
15,372  
954  
4,707  
6,739  
9,711  
0  
0  
0  
0  
0  
87,769  
87,464  
86,159  
84,630  
83,563  
87,769  
87,464  
86,159  
84,630  
83,563  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0