Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,036,790  
874,678  
782,996  
787,047  
804,765  
595,236  
445,484  
375,478  
389,570  
351,401  
16,061  
41,951  
9,132  
75,750  
21,372  
213,126  
18,444  
36,110  
28,255  
55,340  
241,895  
273,998  
217,438  
168,780  
159,895  
120,460  
109,779  
112,442  
116,311  
114,646  
3,695  
1,312  
356  
474  
148  
441,553  
429,195  
407,518  
397,477  
453,364  
6,741  
6,741  
9,374  
9,637  
77,815  
116,529  
120,141  
93,356  
95,573  
97,469  
0  
0  
0  
0  
0  
315  
371  
508  
354  
0  
293,120  
275,922  
299,788  
287,483  
273,250  
24,849  
26,019  
4,493  
4,431  
4,830  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,036,790  
874,678  
782,996  
787,047  
804,765  
372,090  
230,123  
211,325  
250,776  
218,078  
365,728  
223,740  
204,914  
244,318  
209,219  
6,362  
6,383  
6,411  
6,458  
8,859  
664,699  
644,555  
571,671  
536,271  
586,687  
658,368  
637,996  
565,153  
529,542  
579,745  
6,331  
6,559  
6,517  
6,729  
6,941  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0