Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
891,235  
1,059,466  
1,032,706  
1,097,995  
1,036,790  
478,919  
649,512  
606,868  
683,860  
595,236  
54,029  
73,804  
32,728  
113,190  
16,061  
28,239  
207,000  
226,544  
213,126  
213,126  
254,721  
222,850  
239,531  
244,266  
241,895  
141,303  
144,783  
107,047  
111,827  
120,460  
626  
1,074  
1,019  
1,451  
3,695  
412,316  
409,954  
425,838  
414,135  
441,553  
0  
0  
0  
0  
6,741  
103,240  
105,689  
108,374  
112,580  
116,529  
0  
0  
0  
0  
0  
1,171  
1,010  
369  
995  
315  
284,150  
278,777  
291,399  
276,018  
293,120  
23,755  
24,478  
25,697  
24,541  
24,849  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
891,235  
1,059,466  
1,032,706  
1,097,995  
1,036,790  
267,882  
389,673  
378,723  
413,684  
372,090  
265,244  
385,609  
374,770  
409,494  
365,728  
2,637  
4,065  
3,953  
4,190  
6,362  
623,353  
669,793  
653,983  
684,310  
664,699  
617,933  
664,146  
648,108  
678,207  
658,368  
5,420  
5,647  
5,875  
6,103  
6,331  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0