Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
210,291,470  
202,562,505  
216,107,406  
199,380,170  
191,293,246  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,949,796  
1,997,844  
2,096,395  
1,828,908  
2,151,586  
  Tiền gửi tại NHNN
1,724,662  
3,416,086  
5,385,604  
2,418,896  
3,309,444  
21,501,935  
19,600,096  
32,425,544  
23,317,555  
23,538,842  
2,091,898  
1,933,944  
2,596,626  
2,337,487  
1,889,877  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
0  
208,294  
11,337  
13,401  
136,295,829  
127,556,296  
121,791,723  
119,572,248  
118,965,247  
0  
0  
0  
320  
3,875  
36,659,984  
38,842,836  
42,694,913  
40,679,792  
32,818,835  
166,821  
164,931  
164,931  
375,407  
375,407  
858,226  
1,607,734  
1,615,456  
1,511,330  
1,508,844  
51,892  
51,923  
51,955  
51,985  
52,016  
8,990,427  
7,390,815  
7,075,965  
7,274,905  
6,665,872  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
210,291,470  
202,562,505  
216,107,406  
199,380,170  
191,293,246  
191,687,895  
184,849,346  
199,279,266  
183,425,608  
175,992,415  
18,603,575  
17,713,159  
16,828,140  
15,954,562  
15,300,831  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
0  
5,772,394  
4,891,115  
0  
0  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
0  
5,772,394  
4,891,115  
0  
0  
  Bảo lãnh tín dụng
3,364,136  
3,271,136  
3,346,462  
2,939,423  
2,718,506  
  Bảo lãnh vay vốn
54,936  
8,682  
8,564  
8,620  
10,230  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
 
 
 
 
 
  Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
50,542,941  
11,542,341  
74,523,122  
7,935,838  
59,819,651  
  Cam kết mua ngoại tệ
5,705,132  
3,752,981  
4,414,221  
2,972,799  
2,745,762  
  Cam kết bán ngoại tệ
5,373,516  
2,932,213  
3,471,919  
2,972,799  
1,579,505  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
39,464,293  
4,857,147  
66,636,982  
1,990,240  
55,494,384  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
6,492,561  
5,772,394  
4,891,115  
2,362,418  
1,862,422  
Cam kết khác
1,575,693  
2,422,061  
2,022,000  
350,000  
0