Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (HCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
45,939  
49,070  
46,351  
49,640  
48,059  
27,146  
29,610  
26,063  
29,623  
27,283  
9,399  
9,456  
5,476  
11,872  
8,631  
0  
0  
0  
0  
0  
16,482  
19,151  
17,805  
16,404  
16,843  
1,112  
799  
2,539  
1,176  
1,619  
153  
205  
243  
172  
190  
18,794  
19,460  
20,287  
20,017  
20,776  
501  
501  
501  
501  
501  
17,113  
17,817  
18,522  
19,227  
19,932  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,180  
1,142  
1,264  
289  
343  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
45,939  
49,070  
46,351  
49,640  
48,059  
4,976  
8,507  
4,273  
7,838  
6,875  
4,976  
8,507  
4,273  
7,838  
6,875  
0  
0  
0  
0  
0  
40,963  
40,564  
42,078  
41,801  
41,184  
40,963  
40,564  
42,078  
41,801  
41,184  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0