Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (HCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
48,975  
47,703  
50,427  
50,719  
49,146  
27,493  
25,724  
27,779  
28,429  
26,096  
5,830  
3,680  
8,205  
4,443  
5,640  
0  
0  
0  
0  
0  
20,384  
21,237  
18,278  
22,612  
18,916  
1,049  
567  
1,124  
1,185  
1,302  
230  
240  
171  
188  
238  
21,482  
21,978  
22,648  
22,290  
23,050  
501  
501  
501  
501  
501  
20,637  
21,341  
22,046  
21,714  
22,461  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
344  
136  
102  
75  
88  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
48,975  
47,703  
50,427  
50,719  
49,146  
6,894  
5,569  
8,753  
9,657  
7,562  
6,894  
5,569  
8,753  
9,557  
7,462  
0  
0  
0  
100  
100  
42,082  
42,133  
41,674  
41,062  
41,583  
42,082  
42,133  
41,674  
41,062  
41,583  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0