Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (HCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
49,640  
48,059  
48,975  
47,703  
50,427  
29,623  
27,283  
27,493  
25,724  
27,779  
11,872  
8,631  
5,830  
3,680  
8,205  
0  
0  
0  
0  
0  
16,404  
16,843  
20,384  
21,237  
18,278  
1,176  
1,619  
1,049  
567  
1,124  
172  
190  
230  
240  
171  
20,017  
20,776  
21,482  
21,978  
22,648  
501  
501  
501  
501  
501  
19,227  
19,932  
20,637  
21,341  
22,046  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
289  
343  
344  
136  
102  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
49,640  
48,059  
48,975  
47,703  
50,427  
7,838  
6,875  
6,894  
5,569  
8,753  
7,838  
6,875  
6,894  
5,569  
8,753  
0  
0  
0  
0  
0  
41,801  
41,184  
42,082  
42,133  
41,674  
41,801  
41,184  
42,082  
42,133  
41,674  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0