Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,628,014  
7,194,080  
5,714,740  
5,256,305  
5,640,548  
6,433,886  
6,998,268  
5,528,802  
5,065,175  
5,445,921  
6,380,765  
6,862,918  
5,510,119  
4,949,942  
5,419,444  
53,121  
135,350  
18,683  
115,233  
26,477  
194,128  
195,812  
185,937  
191,131  
194,627  
0  
0  
0  
0  
0  
42,523  
41,664  
43,864  
47,422  
50,673  
0  
0  
0  
0  
0  
10,136  
8,604  
4,706  
4,447  
2,188  
141,469  
145,544  
137,367  
139,261  
141,766  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,628,014  
7,194,080  
5,714,740  
5,256,305  
5,640,548  
2,298,436  
2,975,822  
2,612,370  
2,195,769  
2,574,428  
2,298,436  
2,975,822  
2,612,370  
2,195,769  
2,574,428  
0  
0  
0  
0  
0  
4,329,578  
4,218,257  
3,102,370  
3,060,536  
3,066,120  
4,329,578  
4,218,257  
3,102,370  
3,060,536  
3,066,120  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0