Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HCD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
446,418  
456,783  
441,973  
453,006  
447,084  
318,504  
327,665  
311,541  
321,386  
316,303  
5,606  
20,153  
14,736  
6,905  
1,525  
19,850  
0  
0  
0  
0  
177,239  
191,261  
140,907  
143,705  
198,190  
115,292  
115,296  
151,232  
164,036  
113,703  
517  
955  
4,666  
6,740  
2,884  
127,914  
129,117  
130,432  
131,620  
130,781  
0  
0  
0  
0  
0  
77,343  
78,522  
79,735  
80,949  
80,061  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
45,000  
45,000  
45,000  
45,000  
45,000  
5,571  
5,596  
5,696  
5,670  
5,720  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
446,418  
456,783  
441,973  
453,006  
447,084  
101,764  
114,152  
96,903  
97,213  
101,173  
87,548  
99,811  
79,462  
79,773  
82,182  
14,215  
14,340  
17,440  
17,440  
18,990  
344,654  
342,631  
345,070  
355,793  
345,911  
344,654  
342,631  
345,070  
355,793  
345,911  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0