Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex (HCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
176,305  
203,928  
215,157  
204,463  
214,087  
91,686  
118,679  
128,788  
116,418  
126,874  
574  
499  
1,778  
642  
2,343  
0  
0  
0  
0  
0  
85,077  
110,769  
119,991  
108,241  
119,103  
5,898  
7,282  
6,870  
7,223  
4,935  
137  
129  
149  
313  
494  
84,618  
85,249  
86,369  
88,044  
87,213  
0  
0  
0  
0  
0  
71,582  
71,808  
70,895  
72,744  
71,266  
0  
0  
0  
0  
0  
350  
647  
2,643  
2,363  
2,900  
5,320  
5,320  
5,320  
5,320  
5,320  
7,367  
7,475  
7,512  
7,617  
7,727  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
176,305  
203,928  
215,157  
204,463  
214,087  
91,524  
121,070  
118,102  
110,765  
122,335  
84,569  
111,499  
108,531  
98,579  
110,148  
6,955  
9,571  
9,571  
12,187  
12,187  
84,780  
82,858  
97,055  
93,698  
91,752  
84,780  
82,858  
97,055  
93,698  
91,752  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0