Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex (HCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
204,463  
214,087  
242,119  
206,580  
176,550  
116,418  
126,874  
163,418  
129,214  
104,863  
642  
2,343  
12,773  
1,824  
1,505  
0  
0  
0  
0  
0  
108,241  
119,103  
144,871  
121,390  
96,666  
7,223  
4,935  
5,581  
5,798  
6,205  
313  
494  
193  
202  
486  
88,044  
87,213  
78,702  
77,366  
71,688  
0  
0  
0  
0  
0  
72,744  
71,266  
62,528  
63,801  
52,762  
0  
0  
0  
0  
0  
2,363  
2,900  
3,177  
0  
5,469  
5,320  
5,320  
5,320  
5,320  
5,320  
7,617  
7,727  
7,677  
8,245  
8,136  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
204,463  
214,087  
242,119  
206,580  
176,550  
110,765  
122,335  
132,011  
105,068  
79,895  
98,579  
110,148  
122,289  
97,246  
71,502  
12,187  
12,187  
9,723  
7,823  
8,393  
93,698  
91,752  
110,108  
101,511  
96,656  
93,698  
91,752  
110,108  
101,511  
96,656  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0