Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
381,576  
380,737  
378,731  
378,114  
378,200  
193,593  
190,565  
186,563  
184,196  
188,257  
192,989  
189,664  
186,177  
183,526  
188,020  
604  
901  
386  
670  
237  
187,983  
190,171  
192,168  
193,918  
189,944  
55,042  
55,047  
55,042  
55,032  
55,031  
4,211  
4,748  
5,285  
5,822  
103  
39,868  
41,383  
42,899  
44,414  
45,929  
0  
0  
0  
0  
0  
88,862  
88,994  
88,942  
88,650  
88,881  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
381,576  
380,737  
378,731  
378,114  
378,200  
966  
1,183  
1,104  
1,111  
1,756  
966  
1,183  
1,104  
1,111  
1,756  
0  
0  
0  
0  
0  
380,610  
379,553  
377,627  
377,003  
376,445  
380,610  
379,553  
377,627  
377,003  
376,445  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0