Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
383,911  
381,576  
380,737  
378,731  
378,114  
198,076  
193,593  
190,565  
186,563  
184,196  
197,406  
192,989  
189,664  
186,177  
183,526  
670  
604  
901  
386  
670  
185,835  
187,983  
190,171  
192,168  
193,918  
55,051  
55,042  
55,047  
55,042  
55,032  
3,677  
4,211  
4,748  
5,285  
5,822  
38,353  
39,868  
41,383  
42,899  
44,414  
0  
0  
0  
0  
0  
88,754  
88,862  
88,994  
88,942  
88,650  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
383,911  
381,576  
380,737  
378,731  
378,114  
960  
966  
1,183  
1,104  
1,111  
960  
966  
1,183  
1,104  
1,111  
0  
0  
0  
0  
0  
382,951  
380,610  
379,553  
377,627  
377,003  
382,951  
380,610  
379,553  
377,627  
377,003  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0