Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,446,250  
15,928,196  
15,334,380  
15,896,619  
15,339,308  
14,051,371  
13,564,570  
12,993,655  
13,508,767  
13,042,995  
210,126  
405,556  
319,041  
313,982  
136,676  
18,829  
18,074  
18,095  
108,550  
109,757  
11,891,447  
11,244,494  
10,507,214  
11,104,530  
10,798,151  
1,774,368  
1,689,742  
1,974,845  
1,810,074  
1,860,278  
156,602  
206,704  
174,460  
171,630  
138,134  
2,394,879  
2,363,627  
2,340,725  
2,387,852  
2,296,313  
87,165  
70,359  
58,080  
55,992  
43,268  
1,370,388  
1,392,949  
1,395,999  
1,432,687  
1,417,538  
37,052  
50,313  
51,047  
0  
0  
111,563  
52,636  
36,026  
41,019  
43,253  
373,695  
364,781  
368,619  
362,798  
378,621  
415,017  
432,589  
430,954  
495,357  
413,633  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,446,250  
15,928,196  
15,334,380  
15,896,619  
15,339,308  
12,813,682  
12,352,881  
12,310,516  
12,967,228  
12,531,085  
12,079,140  
11,656,163  
11,625,838  
12,292,906  
11,852,974  
734,542  
696,717  
684,678  
674,322  
678,112  
3,632,567  
3,575,315  
3,023,863  
2,929,391  
2,808,223  
3,632,567  
3,575,315  
3,023,863  
2,929,391  
2,808,223  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0