Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
15,919,266  
15,334,380  
15,896,619  
15,339,308  
14,030,020  
13,553,150  
12,993,655  
13,508,767  
13,042,995  
11,722,550  
417,774  
319,041  
313,982  
136,676  
292,347  
16,730  
18,095  
108,550  
109,757  
299,831  
11,246,551  
10,507,214  
11,104,530  
10,798,151  
9,697,086  
1,674,831  
1,974,845  
1,810,074  
1,860,278  
1,307,215  
197,265  
174,460  
171,630  
138,134  
126,070  
2,366,115  
2,340,725  
2,387,852  
2,296,313  
2,307,471  
71,085  
58,080  
55,992  
43,268  
40,309  
1,393,626  
1,395,999  
1,432,687  
1,417,538  
1,437,815  
50,313  
51,047  
0  
0  
0  
52,636  
36,026  
41,019  
43,253  
44,081  
364,989  
368,619  
362,798  
378,621  
378,290  
433,467  
430,954  
495,357  
413,633  
406,975  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
15,919,266  
15,334,380  
15,896,619  
15,339,308  
14,030,020  
12,350,855  
12,310,516  
12,967,228  
12,531,085  
11,404,914  
11,624,662  
11,625,838  
12,292,906  
11,852,974  
10,775,708  
726,193  
684,678  
674,322  
678,112  
629,207  
3,568,411  
3,023,863  
2,929,391  
2,808,223  
2,625,106  
3,568,411  
3,023,863  
2,929,391  
2,808,223  
2,625,106  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0