Công ty Cổ phần Hacisco (HAS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
243,470  
205,197  
193,697  
234,672  
224,039  
217,419  
180,450  
170,269  
211,042  
200,128  
14,035  
21,426  
21,970  
14,847  
31,794  
9,709  
8,484  
7,529  
12,487  
12,453  
159,117  
146,244  
137,282  
181,048  
144,336  
31,670  
3,872  
3,400  
2,660  
8,730  
2,889  
425  
87  
0  
2,815  
26,050  
24,747  
23,429  
23,630  
23,911  
853  
2,434  
2,376  
2,383  
2,412  
2,722  
2,855  
2,987  
3,117  
3,251  
12,156  
9,470  
9,534  
9,597  
9,662  
2,054  
1,722  
265  
265  
319  
8,266  
8,266  
8,266  
8,266  
8,266  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
243,470  
205,197  
193,697  
234,672  
224,039  
101,701  
64,273  
48,225  
89,679  
81,247  
101,385  
63,957  
47,958  
89,412  
80,989  
316  
316  
267  
266  
258  
141,769  
140,924  
145,473  
144,993  
142,792  
141,769  
140,924  
145,473  
144,993  
142,792  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0