Công ty Cổ phần Hacisco (HAS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
205,197  
193,697  
234,672  
224,039  
231,365  
180,450  
170,269  
211,042  
200,128  
206,639  
21,426  
21,970  
14,847  
31,794  
20,251  
8,484  
7,529  
12,487  
12,453  
11,466  
146,244  
137,282  
181,048  
144,336  
164,205  
3,872  
3,400  
2,660  
8,730  
10,716  
425  
87  
0  
2,815  
0  
24,747  
23,429  
23,630  
23,911  
24,726  
2,434  
2,376  
2,383  
2,412  
2,429  
2,855  
2,987  
3,117  
3,251  
3,390  
9,470  
9,534  
9,597  
9,662  
9,727  
1,722  
265  
265  
319  
913  
8,266  
8,266  
8,266  
8,266  
8,266  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
205,197  
193,697  
234,672  
224,039  
231,365  
64,273  
48,225  
89,679  
81,247  
89,456  
63,957  
47,958  
89,412  
80,989  
89,184  
316  
267  
266  
258  
272  
140,924  
145,473  
144,993  
142,792  
141,908  
140,924  
145,473  
144,993  
142,792  
141,908  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0