Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,180,434  
1,178,743  
1,241,216  
1,302,493  
1,317,709  
126,211  
112,840  
212,595  
235,270  
131,898  
31,662  
25,030  
12,686  
19,049  
37,542  
0  
0  
0  
19  
19  
61,327  
74,772  
189,109  
132,299  
75,331  
0  
0  
0  
71,960  
6,267  
33,221  
13,038  
10,801  
11,944  
12,740  
1,054,224  
1,065,903  
1,028,620  
1,067,224  
1,185,810  
0  
0  
0  
3  
3  
229,596  
230,822  
232,049  
234,804  
300,865  
423,047  
275,819  
277,655  
279,492  
281,566  
84,835  
224,692  
200,519  
188,768  
234,650  
290,235  
307,651  
290,709  
302,600  
302,399  
26,511  
26,919  
27,688  
61,556  
66,327  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,180,434  
1,178,743  
1,241,216  
1,302,493  
1,317,709  
129,875  
129,877  
184,603  
233,172  
247,787  
18,435  
18,423  
58,500  
87,622  
102,314  
111,440  
111,454  
126,103  
145,550  
145,473  
1,050,559  
1,048,866  
1,056,613  
1,069,321  
1,069,921  
1,050,559  
1,048,866  
1,056,613  
1,069,321  
1,069,921  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0