Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,133,225  
1,140,608  
1,174,812  
1,176,842  
1,180,434  
147,392  
147,106  
127,502  
106,870  
126,211  
46,620  
19,981  
66,951  
5,299  
31,662  
0  
0  
0  
0  
0  
91,423  
117,364  
49,210  
89,396  
61,327  
0  
0  
0  
0  
0  
9,349  
9,761  
11,341  
12,174  
33,221  
985,833  
993,501  
1,047,310  
1,069,973  
1,054,224  
36,630  
36,630  
0  
20,000  
0  
134,340  
135,538  
137,134  
228,369  
229,596  
432,188  
434,659  
508,387  
420,713  
423,047  
72,512  
72,512  
86,781  
85,073  
84,835  
287,005  
290,194  
290,194  
290,194  
290,235  
23,159  
23,969  
24,814  
25,624  
26,511  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,133,225  
1,140,608  
1,174,812  
1,176,842  
1,180,434  
89,031  
87,993  
123,901  
125,926  
129,875  
11,976  
11,003  
11,785  
13,886  
18,435  
77,055  
76,990  
112,116  
112,039  
111,440  
1,044,194  
1,052,615  
1,050,911  
1,050,917  
1,050,559  
1,044,194  
1,052,615  
1,050,911  
1,050,917  
1,050,559  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0