Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,176,842  
1,180,434  
1,178,743  
1,241,216  
1,302,493  
106,870  
126,211  
112,840  
212,595  
235,270  
5,299  
31,662  
25,030  
12,686  
19,049  
0  
0  
0  
0  
19  
89,396  
61,327  
74,772  
189,109  
132,299  
0  
0  
0  
0  
71,960  
12,174  
33,221  
13,038  
10,801  
11,944  
1,069,973  
1,054,224  
1,065,903  
1,028,620  
1,067,224  
20,000  
0  
0  
0  
3  
228,369  
229,596  
230,822  
232,049  
234,804  
420,713  
423,047  
275,819  
277,655  
279,492  
85,073  
84,835  
224,692  
200,519  
188,768  
290,194  
290,235  
307,651  
290,709  
302,600  
25,624  
26,511  
26,919  
27,688  
61,556  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,176,842  
1,180,434  
1,178,743  
1,241,216  
1,302,493  
125,926  
129,875  
129,877  
184,603  
233,172  
13,886  
18,435  
18,423  
58,500  
87,622  
112,039  
111,440  
111,454  
126,103  
145,550  
1,050,917  
1,050,559  
1,048,866  
1,056,613  
1,069,321  
1,050,917  
1,050,559  
1,048,866  
1,056,613  
1,069,321  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0