Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HAC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
307,076  
304,957  
303,611  
317,505  
303,930  
285,417  
282,583  
280,989  
294,397  
253,889  
272,762  
268,529  
267,318  
279,494  
237,171  
12,655  
14,055  
13,671  
14,903  
16,718  
21,659  
22,374  
22,622  
23,108  
50,041  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,241  
5,577  
5,913  
6,257  
6,605  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
26,182  
11,418  
11,797  
11,709  
11,851  
12,254  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
307,076  
304,957  
303,611  
317,505  
303,930  
12,700  
9,593  
10,155  
10,215  
10,085  
12,700  
9,593  
10,155  
10,215  
10,085  
0  
0  
0  
0  
0  
294,376  
295,364  
293,456  
307,291  
293,844  
294,376  
295,364  
293,456  
307,291  
293,844  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0