Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HAC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
302,187  
307,271  
301,846  
307,128  
304,957  
282,508  
287,128  
280,960  
285,499  
282,583  
270,565  
275,295  
268,681  
272,762  
268,529  
11,943  
11,833  
12,279  
12,737  
14,055  
19,679  
20,143  
20,886  
21,629  
22,374  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
4,234  
4,570  
4,906  
5,241  
5,577  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
10,445  
10,573  
10,981  
11,387  
11,797  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
302,187  
307,271  
301,846  
307,128  
304,957  
7,668  
8,281  
8,605  
12,700  
9,593  
7,668  
8,281  
8,605  
12,700  
9,593  
0  
0  
0  
0  
0  
294,519  
298,990  
293,241  
294,428  
295,364  
294,519  
298,990  
293,241  
294,428  
295,364  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0