Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HAC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
304,957  
303,611  
317,505  
303,930  
308,240  
282,583  
280,989  
294,397  
253,889  
260,116  
268,529  
267,318  
279,494  
237,171  
241,496  
14,055  
13,671  
14,903  
16,718  
18,620  
22,374  
22,622  
23,108  
50,041  
48,124  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,577  
5,913  
6,257  
6,605  
6,049  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
26,182  
24,466  
11,797  
11,709  
11,851  
12,254  
12,609  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
304,957  
303,611  
317,505  
303,930  
308,240  
9,593  
10,155  
10,215  
10,085  
9,053  
9,593  
10,155  
10,215  
10,085  
9,053  
0  
0  
0  
0  
0  
295,364  
293,456  
307,291  
293,844  
299,187  
295,364  
293,456  
307,291  
293,844  
299,187  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0