Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (HAB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
50,679  
 
 
 
 
36,653  
 
 
 
 
1,195  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
20,614  
 
 
 
 
14,844  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
14,026  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
12,872  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,154  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
50,679  
 
 
 
 
24,964  
 
 
 
 
24,924  
 
 
 
 
40  
 
 
 
 
25,715  
 
 
 
 
25,715  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0