Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì (GVT: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
492,639  
 
 
 
 
372,767  
 
 
 
 
25,058  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
186,704  
 
 
 
 
160,969  
 
 
 
 
36  
 
 
 
 
119,872  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
107,447  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,997  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
10,428  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
492,639  
 
 
 
 
400,040  
 
 
 
 
356,082  
 
 
 
 
43,958  
 
 
 
 
92,599  
 
 
 
 
92,599  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0