Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì (GVT: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
492,639  
532,685  
571,882  
607,735  
 
372,767  
397,041  
427,164  
452,807  
 
25,058  
19,854  
13,256  
15,635  
 
0  
0  
0  
0  
 
186,704  
163,959  
176,049  
195,114  
 
160,969  
210,893  
237,859  
242,058  
 
36  
2,335  
0  
0  
 
119,872  
135,644  
144,718  
154,928  
 
0  
0  
0  
0  
 
107,447  
117,706  
126,599  
135,673  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,997  
759  
638  
638  
 
0  
0  
0  
0  
 
10,428  
17,179  
17,481  
18,617  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
492,639  
532,685  
571,882  
607,735  
 
400,040  
434,783  
482,904  
519,818  
 
356,082  
403,529  
419,299  
456,214  
 
43,958  
31,254  
63,605  
63,605  
 
92,599  
97,902  
88,978  
87,917  
 
92,599  
97,902  
88,978  
87,917  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0