Công ty Cổ phần Thuận Thảo (GTT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
741,330  
747,168  
755,834  
806,107  
814,264  
12,487  
12,847  
12,986  
50,974  
50,333  
70  
127  
105  
120  
93  
0  
0  
0  
0  
0  
9,718  
10,002  
9,946  
47,759  
47,294  
2,618  
2,563  
2,604  
2,615  
2,515  
81  
155  
331  
479  
431  
728,843  
734,321  
742,848  
755,134  
763,931  
271  
271  
271  
271  
271  
705,132  
707,364  
711,364  
720,582  
726,323  
0  
0  
0  
0  
0  
7,081  
7,081  
8,360  
8,167  
8,099  
0  
0  
0  
0  
0  
16,360  
19,605  
22,852  
26,113  
29,237  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
741,330  
747,168  
755,834  
806,107  
814,264  
1,605,240  
1,542,021  
1,510,103  
1,518,673  
1,489,696  
1,576,907  
1,418,888  
1,393,760  
1,372,926  
1,347,494  
28,333  
123,133  
116,343  
145,747  
142,202  
-863,910  
-794,853  
-754,269  
-712,566  
-675,432  
-863,910  
-794,853  
-754,269  
-712,566  
-675,432  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0