Công ty Cổ phần Thuận Thảo (GTT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
722,579  
731,964  
741,330  
747,168  
755,834  
11,523  
12,015  
12,487  
12,847  
12,986  
54  
100  
70  
127  
105  
0  
0  
0  
0  
0  
8,696  
9,183  
9,718  
10,002  
9,946  
2,391  
2,516  
2,618  
2,563  
2,604  
383  
216  
81  
155  
331  
711,056  
719,950  
728,843  
734,321  
742,848  
271  
271  
271  
271  
271  
693,714  
699,421  
705,132  
707,364  
711,364  
0  
0  
0  
0  
0  
7,081  
7,081  
7,081  
7,081  
8,360  
0  
0  
0  
0  
0  
9,990  
13,177  
16,360  
19,605  
22,852  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
722,579  
731,964  
741,330  
747,168  
755,834  
1,668,206  
1,636,768  
1,605,240  
1,542,021  
1,510,103  
1,628,955  
1,603,681  
1,576,907  
1,418,888  
1,393,760  
39,252  
33,087  
28,333  
123,133  
116,343  
-945,628  
-904,804  
-863,910  
-794,853  
-754,269  
-945,628  
-904,804  
-863,910  
-794,853  
-754,269  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0