Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An (GTA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
405,163  
442,253  
553,272  
550,918  
472,736  
364,287  
400,081  
511,259  
507,753  
428,225  
19,724  
10,959  
21,322  
8,067  
16,524  
251,533  
276,333  
370,288  
342,888  
291,378  
65,154  
42,587  
52,355  
42,264  
47,432  
21,426  
66,744  
63,949  
109,380  
66,811  
6,449  
3,458  
3,345  
5,155  
6,080  
40,876  
42,172  
42,012  
43,165  
44,511  
0  
0  
0  
0  
0  
33,957  
35,176  
35,054  
36,009  
37,434  
3,465  
3,542  
3,619  
3,696  
3,773  
0  
0  
0  
162  
0  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
1,454  
1,454  
1,339  
1,298  
1,304  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
405,163  
442,253  
553,272  
550,918  
472,736  
242,142  
284,899  
397,624  
382,392  
308,741  
242,142  
284,899  
397,624  
382,392  
308,741  
0  
0  
0  
0  
0  
163,021  
157,354  
155,648  
168,526  
163,995  
163,021  
157,354  
155,648  
168,526  
163,995  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0