Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện toàn cầu (GLT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
131,754  
131,424  
133,414  
125,399  
147,518  
96,019  
95,370  
97,915  
90,267  
113,601  
13,115  
22,953  
27,066  
14,965  
27,400  
32,257  
32,168  
26,094  
36,524  
21,711  
32,686  
19,818  
26,021  
19,139  
45,148  
13,655  
14,486  
13,949  
14,140  
15,271  
4,305  
5,945  
4,785  
5,499  
4,071  
35,736  
36,054  
35,499  
35,132  
33,917  
5,867  
5,832  
5,856  
5,856  
5,783  
8,259  
8,359  
8,468  
8,383  
8,519  
19,139  
19,309  
18,214  
18,047  
16,524  
67  
278  
334  
204  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,404  
2,276  
2,627  
2,641  
3,092  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
131,754  
131,424  
133,414  
125,399  
147,518  
34,235  
35,390  
45,543  
30,356  
53,739  
32,403  
34,329  
44,477  
29,206  
52,589  
1,832  
1,061  
1,066  
1,149  
1,149  
97,519  
96,034  
87,870  
95,043  
93,779  
91,439  
96,034  
87,870  
95,043  
93,779  
6,081  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0