Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện toàn cầu (GLT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
125,399  
147,518  
150,700  
140,468  
170,196  
90,267  
113,601  
116,966  
107,442  
136,788  
14,965  
27,400  
10,834  
8,123  
7,277  
36,524  
21,711  
21,751  
28,155  
28,043  
19,139  
45,148  
61,145  
43,483  
50,255  
14,140  
15,271  
17,504  
22,090  
43,826  
5,499  
4,071  
5,732  
5,591  
7,386  
35,132  
33,917  
33,733  
33,027  
33,409  
5,856  
5,783  
5,737  
5,560  
5,397  
8,383  
8,519  
8,642  
8,791  
8,940  
18,047  
16,524  
16,234  
15,430  
15,110  
204  
0  
223  
113  
492  
0  
0  
0  
0  
0  
2,641  
3,092  
2,898  
3,133  
3,471  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
125,399  
147,518  
150,700  
140,468  
170,196  
30,356  
53,739  
50,545  
46,491  
62,911  
29,206  
52,589  
49,634  
45,424  
61,830  
1,149  
1,149  
911  
1,068  
1,081  
95,043  
93,779  
100,155  
93,977  
107,286  
95,043  
93,779  
100,155  
93,977  
107,286  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0