Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện toàn cầu (GLT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
150,700  
140,468  
170,196  
165,543  
166,584  
116,966  
107,442  
136,788  
135,347  
140,186  
10,834  
8,123  
7,277  
8,501  
18,834  
21,751  
28,155  
28,043  
30,355  
34,100  
61,145  
43,483  
50,255  
67,319  
57,728  
17,504  
22,090  
43,826  
24,688  
23,402  
5,732  
5,591  
7,386  
4,484  
6,122  
33,733  
33,027  
33,409  
30,196  
26,398  
5,737  
5,560  
5,397  
5,193  
4,876  
8,642  
8,791  
8,940  
9,088  
9,239  
16,234  
15,430  
15,110  
11,545  
10,704  
223  
113  
492  
403  
150  
0  
0  
0  
0  
0  
2,898  
3,133  
3,471  
3,966  
1,428  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
150,700  
140,468  
170,196  
165,543  
166,584  
50,545  
46,491  
62,911  
60,648  
67,000  
49,634  
45,424  
61,830  
59,550  
66,045  
911  
1,068  
1,081  
1,098  
954  
100,155  
93,977  
107,286  
104,894  
99,584  
100,155  
93,977  
107,286  
104,894  
99,584  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0