Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (GIL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,297,121  
1,869,625  
1,900,164  
1,590,985  
1,588,717  
1,888,051  
1,477,535  
1,542,908  
1,244,686  
1,221,235  
775,764  
444,716  
391,564  
226,466  
238,439  
46,028  
66,707  
43,335  
43,308  
39,509  
605,868  
417,075  
381,817  
255,588  
136,732  
402,160  
489,009  
640,811  
674,860  
758,999  
58,232  
60,028  
85,381  
44,463  
47,556  
409,069  
392,090  
357,256  
346,300  
367,482  
2,041  
1,969  
1,969  
1,696  
1,696  
168,659  
168,412  
141,173  
118,964  
121,026  
0  
0  
0  
0  
0  
8,676  
8,473  
27,242  
42,127  
25,894  
180,618  
180,618  
160,089  
160,089  
195,693  
49,076  
32,619  
26,783  
23,424  
23,173  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,297,121  
1,869,625  
1,900,164  
1,590,985  
1,588,717  
1,358,587  
991,636  
1,061,136  
823,828  
817,295  
1,354,315  
989,036  
1,058,536  
821,228  
814,695  
4,271  
2,600  
2,600  
2,600  
2,600  
938,534  
877,989  
839,028  
767,158  
771,422  
938,534  
877,989  
839,028  
767,158  
771,422  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0