Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,590,985  
1,588,717  
1,734,714  
1,843,697  
1,681,996  
1,244,686  
1,221,235  
1,371,053  
1,486,796  
1,323,666  
226,466  
238,439  
253,276  
266,564  
387,924  
43,308  
39,509  
55,100  
17,451  
20,264  
255,588  
136,732  
232,194  
308,843  
197,635  
674,860  
758,999  
782,907  
843,803  
687,803  
44,463  
47,556  
47,577  
50,135  
30,040  
346,300  
367,482  
363,661  
356,901  
358,330  
1,696  
1,696  
1,696  
1,696  
1,696  
118,964  
121,026  
124,042  
122,732  
125,614  
0  
0  
0  
0  
0  
42,127  
25,894  
19,024  
13,307  
13,307  
160,089  
195,693  
195,373  
195,373  
193,823  
23,424  
23,173  
23,526  
23,793  
23,890  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,590,985  
1,588,717  
1,734,714  
1,843,697  
1,681,996  
823,828  
817,295  
993,665  
1,135,045  
1,049,304  
821,228  
814,695  
991,065  
1,132,445  
1,046,704  
2,600  
2,600  
2,600  
2,600  
2,600  
767,158  
771,422  
741,049  
708,652  
632,692  
767,158  
771,422  
741,049  
708,652  
632,692  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0