Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (GIL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,588,535  
1,734,714  
1,843,697  
1,681,996  
1,647,231  
1,221,053  
1,371,053  
1,486,796  
1,323,666  
1,293,782  
238,439  
253,276  
266,564  
387,924  
602,173  
39,509  
55,100  
17,451  
20,264  
9,034  
136,725  
232,194  
308,843  
197,635  
217,897  
758,824  
782,907  
843,803  
687,803  
437,448  
47,556  
47,577  
50,135  
30,040  
27,230  
367,482  
363,661  
356,901  
358,330  
353,449  
1,696  
1,696  
1,696  
1,696  
879  
121,026  
124,042  
122,732  
125,614  
127,539  
0  
0  
0  
0  
0  
25,894  
19,024  
13,307  
13,307  
7,233  
195,693  
195,373  
195,373  
193,823  
193,823  
23,173  
23,526  
23,793  
23,890  
23,975  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,588,535  
1,734,714  
1,843,697  
1,681,996  
1,647,231  
817,604  
993,665  
1,135,045  
1,049,304  
1,038,542  
815,004  
991,065  
1,132,445  
1,046,704  
1,035,942  
2,600  
2,600  
2,600  
2,600  
2,600  
770,930  
741,049  
708,652  
632,692  
608,689  
770,930  
741,049  
708,652  
632,692  
608,689  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0