Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,869,625  
1,900,164  
1,590,985  
1,588,717  
1,734,714  
1,477,535  
1,542,908  
1,244,686  
1,221,235  
1,371,053  
444,716  
391,564  
226,466  
238,439  
253,276  
66,707  
43,335  
43,308  
39,509  
55,100  
417,075  
381,817  
255,588  
136,732  
232,194  
489,009  
640,811  
674,860  
758,999  
782,907  
60,028  
85,381  
44,463  
47,556  
47,577  
392,090  
357,256  
346,300  
367,482  
363,661  
1,969  
1,969  
1,696  
1,696  
1,696  
168,412  
141,173  
118,964  
121,026  
124,042  
0  
0  
0  
0  
0  
8,473  
27,242  
42,127  
25,894  
19,024  
180,618  
160,089  
160,089  
195,693  
195,373  
32,619  
26,783  
23,424  
23,173  
23,526  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,869,625  
1,900,164  
1,590,985  
1,588,717  
1,734,714  
991,636  
1,061,136  
823,828  
817,295  
993,665  
989,036  
1,058,536  
821,228  
814,695  
991,065  
2,600  
2,600  
2,600  
2,600  
2,600  
877,989  
839,028  
767,158  
771,422  
741,049  
877,989  
839,028  
767,158  
771,422  
741,049  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0