CÔNG TY CỔ PHẦN GAB (GAB: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
191,116  
194,475  
187,297  
 
 
74,233  
76,498  
68,546  
 
 
11,968  
1,748  
8,604  
 
 
1,759  
3,003  
2,991  
 
 
34,029  
51,002  
37,761  
 
 
22,087  
15,204  
13,366  
 
 
4,390  
5,542  
5,824  
 
 
116,883  
117,977  
118,751  
 
 
59  
59  
59  
 
 
84,132  
85,306  
87,061  
 
 
0  
0  
0  
 
 
49  
49  
49  
 
 
30,000  
29,700  
29,700  
 
 
2,642  
2,862  
1,882  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
191,116  
194,475  
187,297  
 
 
34,384  
44,034  
40,197  
 
 
21,578  
31,229  
24,184  
 
 
12,806  
12,806  
16,013  
 
 
156,732  
150,441  
147,100  
 
 
156,732  
150,441  
147,100  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0