CÔNG TY CỔ PHẦN GAB (GAB: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
194,475  
187,297  
 
 
 
76,498  
68,546  
 
 
 
1,748  
8,604  
 
 
 
3,003  
2,991  
 
 
 
51,002  
37,761  
 
 
 
15,204  
13,366  
 
 
 
5,542  
5,824  
 
 
 
117,977  
118,751  
 
 
 
59  
59  
 
 
 
85,306  
87,061  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
49  
49  
 
 
 
29,700  
29,700  
 
 
 
2,862  
1,882  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
194,475  
187,297  
 
 
 
44,034  
40,197  
 
 
 
31,229  
24,184  
 
 
 
12,806  
16,013  
 
 
 
150,441  
147,100  
 
 
 
150,441  
147,100  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0