CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC (GAB: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
212,461  
195,750  
191,116  
194,475  
187,297  
99,260  
80,032  
74,233  
76,498  
68,546  
9,127  
26,380  
11,968  
1,748  
8,604  
0  
1,094  
1,759  
3,003  
2,991  
76,225  
35,442  
34,029  
51,002  
37,761  
11,205  
13,569  
22,087  
15,204  
13,366  
2,703  
3,546  
4,390  
5,542  
5,824  
113,200  
115,717  
116,883  
117,977  
118,751  
30,087  
59  
59  
59  
59  
80,764  
82,367  
84,132  
85,306  
87,061  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
49  
49  
49  
0  
30,776  
30,000  
29,700  
29,700  
2,348  
2,515  
2,642  
2,862  
1,882  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
212,461  
195,750  
191,116  
194,475  
187,297  
51,431  
34,179  
34,384  
44,034  
40,197  
41,384  
24,581  
21,578  
31,229  
24,184  
10,048  
9,599  
12,806  
12,806  
16,013  
161,029  
161,570  
156,732  
150,441  
147,100  
161,029  
161,570  
156,732  
150,441  
147,100  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0