Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FTS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,091,224  
2,523,654  
2,453,367  
2,509,725  
2,378,713  
1,895,757  
2,325,137  
2,251,628  
2,304,726  
2,174,498  
1,891,292  
2,322,305  
2,248,884  
2,300,886  
2,169,433  
4,465  
2,832  
2,745  
3,840  
5,065  
195,467  
198,517  
201,739  
204,999  
204,215  
0  
0  
0  
0  
0  
164,110  
166,591  
169,669  
172,927  
172,321  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
31,357  
31,925  
32,070  
32,071  
31,894  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,091,224  
2,523,654  
2,453,367  
2,509,725  
2,378,713  
77,437  
412,632  
330,495  
407,885  
324,381  
77,437  
412,632  
330,495  
407,885  
324,381  
0  
0  
0  
0  
0  
2,013,787  
2,111,021  
2,122,872  
2,101,840  
2,054,332  
2,013,787  
2,111,021  
2,122,872  
2,101,840  
2,054,332  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0