Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FTS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,509,725  
2,378,713  
2,501,713  
2,672,762  
2,221,012  
2,304,726  
2,174,498  
2,294,772  
2,473,188  
2,023,307  
2,300,886  
2,169,433  
2,290,690  
2,468,261  
2,017,191  
3,840  
5,065  
4,082  
4,927  
6,116  
204,999  
204,215  
206,941  
199,574  
197,706  
0  
0  
0  
0  
0  
172,927  
172,321  
174,929  
177,947  
175,989  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
32,071  
31,894  
32,012  
21,627  
21,716  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,509,725  
2,378,713  
2,501,713  
2,672,762  
2,221,012  
407,885  
324,381  
526,536  
1,016,934  
613,550  
407,885  
324,381  
526,536  
1,016,934  
613,550  
0  
0  
0  
0  
0  
2,101,840  
2,054,332  
1,975,177  
1,655,828  
1,607,463  
2,101,840  
2,054,332  
1,975,177  
1,655,828  
1,607,463  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0