Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị (FTI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
52,535  
 
 
 
 
28,756  
 
 
 
 
14,918  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
9,067  
 
 
 
 
939  
 
 
 
 
3,831  
 
 
 
 
23,780  
 
 
 
 
1,784  
 
 
 
 
10,221  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
3,447  
 
 
 
 
7,076  
 
 
 
 
1,252  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
50,751  
 
 
 
 
16,487  
 
 
 
 
16,487  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
34,264  
 
 
 
 
34,264  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0