Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,045,928  
6,593,358  
5,802,358  
5,289,739  
4,705,146  
5,622,224  
6,177,580  
5,407,196  
4,915,308  
4,347,832  
912,495  
919,650  
1,152,391  
1,085,364  
542,460  
465,802  
444,643  
573,870  
598,530  
15,942  
1,065,031  
1,178,443  
1,189,117  
985,435  
1,291,941  
3,011,698  
3,383,542  
2,324,968  
2,144,719  
2,385,189  
167,198  
251,302  
166,849  
101,260  
112,300  
423,704  
415,778  
395,162  
374,430  
357,314  
112,560  
105,270  
99,556  
93,617  
88,293  
49,976  
48,571  
48,455  
47,968  
47,313  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
261,168  
261,937  
247,151  
232,846  
221,708  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,045,928  
6,593,358  
5,802,358  
5,289,739  
4,705,146  
4,730,944  
5,311,150  
4,475,588  
4,034,791  
3,482,405  
4,708,403  
5,308,438  
4,475,588  
4,034,791  
3,482,405  
22,542  
2,712  
0  
0  
0  
1,314,984  
1,282,209  
1,326,770  
1,254,948  
1,222,741  
1,314,984  
1,282,209  
1,326,770  
1,254,948  
1,222,741  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0