Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,705,146  
5,354,861  
4,231,406  
4,138,152  
4,119,150  
4,347,832  
5,002,461  
3,878,506  
3,781,034  
3,760,975  
542,460  
1,068,737  
874,118  
403,295  
605,772  
15,942  
4,140  
260,209  
151,050  
83,859  
1,291,941  
1,273,590  
887,951  
1,221,640  
1,055,328  
2,385,189  
2,506,219  
1,771,162  
1,901,019  
1,894,544  
112,300  
149,775  
85,067  
104,030  
121,471  
357,314  
352,400  
352,900  
357,118  
358,175  
88,293  
84,028  
83,147  
80,783  
77,851  
47,313  
45,592  
45,649  
45,886  
46,070  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
221,708  
222,781  
224,104  
230,450  
234,255  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,705,146  
5,354,861  
4,231,406  
4,138,152  
4,119,150  
3,482,405  
4,196,094  
3,207,539  
3,195,167  
3,258,813  
3,482,405  
4,196,094  
3,207,539  
3,195,167  
3,258,813  
0  
0  
0  
0  
0  
1,222,741  
1,158,767  
1,023,868  
942,985  
860,337  
1,222,741  
1,158,767  
1,023,868  
942,985  
860,337  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0