Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
32,622,373  
29,111,651  
27,020,686  
26,527,117  
25,864,580  
18,167,460  
18,865,202  
17,686,584  
16,689,098  
15,638,407  
634,169  
383,442  
425,760  
441,118  
334,643  
761,203  
192,413  
293,593  
278,410  
278,850  
14,218,483  
15,167,731  
14,381,870  
13,728,814  
12,725,538  
1,649,527  
1,582,944  
1,585,187  
1,453,461  
1,780,711  
904,078  
1,538,672  
1,000,175  
787,295  
518,665  
14,454,913  
10,246,449  
9,334,101  
9,838,019  
10,226,173  
1,236,658  
449,764  
490,274  
477,143  
858,485  
2,896,193  
2,985,516  
2,978,727  
3,011,578  
3,042,755  
1,290,759  
1,225,236  
1,248,105  
971,196  
911,152  
5,444,491  
4,428,651  
3,371,324  
3,583,227  
3,707,535  
1,770,570  
401,029  
319,933  
941,075  
1,031,526  
1,816,243  
756,253  
925,738  
853,801  
674,720  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
32,622,373  
29,111,651  
27,020,686  
26,527,117  
25,864,580  
20,954,882  
20,013,831  
17,970,362  
17,503,625  
16,909,905  
15,686,142  
16,679,515  
14,369,612  
14,040,230  
13,456,940  
5,268,740  
3,334,316  
3,600,750  
3,463,396  
3,452,965  
11,667,491  
9,097,820  
9,050,323  
9,023,492  
8,954,675  
11,667,491  
9,097,820  
9,050,323  
9,023,492  
8,954,675  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0