Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
26,527,117  
25,864,580  
26,271,310  
26,180,713  
23,568,301  
16,689,098  
15,638,407  
15,153,167  
15,298,866  
13,026,643  
441,118  
334,643  
998,160  
836,477  
226,587  
278,410  
278,850  
325,687  
413,623  
276,200  
13,728,814  
12,725,538  
12,140,057  
12,514,667  
11,095,846  
1,453,461  
1,780,711  
1,198,350  
1,221,892  
1,046,478  
787,295  
518,665  
490,913  
312,207  
381,532  
9,838,019  
10,226,173  
11,118,143  
10,881,847  
10,541,659  
477,143  
858,485  
1,231,847  
1,119,298  
637,290  
3,011,578  
3,042,755  
2,892,863  
2,909,627  
3,202,863  
971,196  
911,152  
618,467  
623,503  
1,264,892  
3,583,227  
3,707,535  
4,187,884  
4,066,358  
3,327,561  
941,075  
1,031,526  
1,397,616  
1,398,291  
1,302,683  
853,801  
674,720  
789,466  
764,771  
806,369  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
26,527,117  
25,864,580  
26,271,310  
26,180,713  
23,568,301  
17,503,625  
16,909,905  
17,533,351  
17,540,541  
14,947,520  
14,040,230  
13,456,940  
13,258,427  
14,383,776  
12,038,320  
3,463,396  
3,452,965  
4,274,924  
3,156,765  
2,909,200  
9,023,492  
8,954,675  
8,737,959  
8,640,171  
8,620,782  
9,023,492  
8,954,675  
8,737,959  
8,640,171  
8,620,782  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0