Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,194,084  
5,284,711  
5,135,275  
5,107,447  
5,046,502  
2,659,871  
2,766,191  
2,510,740  
2,467,087  
2,446,055  
26,248  
23,888  
28,435  
24,098  
70,511  
2,031,922  
2,021,522  
1,806,172  
1,762,320  
1,655,584  
322,017  
418,690  
356,792  
325,210  
367,062  
254,000  
266,295  
285,910  
321,554  
316,010  
25,684  
35,796  
33,431  
33,905  
36,888  
2,534,213  
2,518,520  
2,624,535  
2,640,359  
2,600,446  
1,404  
1,404  
1,032  
1,032  
1,032  
489,477  
500,473  
679,645  
691,993  
705,488  
149,702  
150,221  
79,315  
79,836  
80,356  
52,225  
40,881  
30,587  
29,208  
29,041  
1,715,925  
1,694,604  
1,675,987  
1,672,889  
1,607,137  
125,481  
130,936  
157,969  
165,402  
177,392  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,194,084  
5,284,711  
5,135,275  
5,107,447  
5,046,502  
1,126,768  
1,238,040  
1,145,828  
1,131,319  
1,078,001  
603,861  
716,670  
618,416  
539,123  
460,700  
522,907  
521,370  
527,412  
592,195  
617,301  
4,067,316  
4,046,670  
3,989,447  
3,976,128  
3,968,500  
4,067,316  
4,046,670  
3,989,447  
3,976,128  
3,968,500  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0