Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,135,275  
5,107,447  
5,046,502  
5,197,292  
5,303,463  
2,510,740  
2,467,087  
2,446,055  
2,568,443  
2,701,664  
28,435  
24,098  
70,511  
40,802  
38,351  
1,806,172  
1,762,320  
1,655,584  
1,716,311  
1,825,378  
356,792  
325,210  
367,062  
397,735  
396,690  
285,910  
321,554  
316,010  
373,263  
393,237  
33,431  
33,905  
36,888  
40,331  
48,008  
2,624,535  
2,640,359  
2,600,446  
2,628,849  
2,601,799  
1,032  
1,032  
1,032  
1,032  
1,022  
679,645  
691,993  
705,488  
714,384  
724,556  
79,315  
79,836  
80,356  
80,473  
80,991  
30,587  
29,208  
29,041  
28,512  
27,832  
1,675,987  
1,672,889  
1,607,137  
1,619,574  
1,579,557  
157,969  
165,402  
177,392  
25,288  
18,644  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
159,586  
169,197  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,135,275  
5,107,447  
5,046,502  
5,197,292  
5,303,463  
1,145,828  
1,131,319  
1,078,001  
1,228,665  
1,328,647  
618,416  
539,123  
460,700  
598,492  
682,561  
527,412  
592,195  
617,301  
630,173  
646,085  
3,989,447  
3,976,128  
3,968,500  
3,968,627  
3,974,817  
3,989,447  
3,976,128  
3,968,500  
3,968,627  
3,974,817  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0