Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội (FHN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
186,357  
190,040  
 
 
 
136,483  
141,412  
 
 
 
32,114  
32,076  
 
 
 
27,490  
27,000  
 
 
 
36,344  
32,260  
 
 
 
37,092  
47,170  
 
 
 
3,443  
2,906  
 
 
 
49,874  
48,628  
 
 
 
3,878  
3,631  
 
 
 
12,241  
12,700  
 
 
 
13,976  
12,580  
 
 
 
1,552  
1,522  
 
 
 
17,663  
17,663  
 
 
 
564  
531  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
186,357  
190,040  
 
 
 
137,151  
142,155  
 
 
 
115,121  
118,315  
 
 
 
22,030  
23,839  
 
 
 
49,206  
47,885  
 
 
 
49,206  
47,885  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0