Công ty Cổ phần DOCIMEXCO (FDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
88,098  
89,287  
90,649  
92,483  
95,093  
12,448  
12,476  
12,673  
13,322  
14,729  
326  
325  
419  
970  
2,456  
0  
0  
0  
0  
0  
6,852  
6,866  
6,960  
7,027  
6,933  
290  
290  
290  
290  
347  
4,980  
4,995  
5,004  
5,036  
4,993  
75,650  
76,810  
77,976  
79,160  
80,364  
0  
0  
0  
0  
0  
35,764  
36,810  
37,861  
38,924  
39,999  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
23,676  
23,676  
23,676  
23,676  
23,676  
16,211  
16,325  
16,439  
16,560  
16,689  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
88,098  
89,287  
90,649  
92,483  
95,093  
175,382  
175,769  
176,115  
175,111  
176,422  
124,553  
123,930  
123,911  
122,542  
123,488  
50,829  
51,839  
52,204  
52,569  
52,934  
-87,284  
-86,483  
-85,466  
-82,628  
-81,328  
-87,284  
-86,483  
-85,466  
-82,628  
-81,328  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0