Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (FDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
920,759  
988,230  
981,949  
965,490  
899,848  
99,409  
193,434  
154,502  
401,862  
378,820  
9,561  
30,225  
10,678  
9,643  
19,415  
0  
0  
2,502  
2  
2  
62,879  
136,336  
82,332  
327,752  
319,710  
15,797  
20,606  
51,030  
57,171  
33,337  
11,172  
6,266  
7,960  
7,295  
6,357  
821,350  
794,796  
827,447  
563,628  
521,028  
514  
519  
1,202  
3,276  
3,275  
412,005  
418,453  
424,299  
188,232  
192,193  
3,165  
3,216  
22,026  
3,319  
3,370  
386,414  
352,512  
371,055  
364,972  
317,729  
0  
0  
0  
0  
0  
19,252  
20,096  
8,865  
3,829  
4,461  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
920,759  
988,230  
981,949  
965,490  
899,848  
370,645  
375,344  
408,584  
388,093  
319,869  
343,157  
337,776  
344,709  
353,908  
254,594  
27,488  
37,568  
63,875  
34,185  
65,275  
550,114  
612,886  
573,365  
577,397  
579,979  
550,114  
612,886  
573,365  
577,397  
579,979  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0