Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (FDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
945,975  
944,148  
920,759  
988,230  
981,949  
318,388  
315,051  
99,409  
193,434  
154,502  
7,079  
12,182  
9,561  
30,225  
10,678  
0  
0  
0  
0  
2,502  
265,030  
275,866  
62,879  
136,336  
82,332  
15,423  
16,202  
15,797  
20,606  
51,030  
30,856  
10,801  
11,172  
6,266  
7,960  
627,587  
629,097  
821,350  
794,796  
827,447  
476  
476  
514  
519  
1,202  
399,184  
405,190  
412,005  
418,453  
424,299  
3,063  
3,114  
3,165  
3,216  
22,026  
206,997  
202,527  
386,414  
352,512  
371,055  
0  
0  
0  
0  
0  
17,866  
17,789  
19,252  
20,096  
8,865  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
945,975  
944,148  
920,759  
988,230  
981,949  
336,318  
335,524  
370,645  
375,344  
408,584  
316,476  
315,646  
343,157  
337,776  
344,709  
19,843  
19,878  
27,488  
37,568  
63,875  
609,656  
608,624  
550,114  
612,886  
573,365  
609,656  
608,624  
550,114  
612,886  
573,365  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0