Công ty Cổ phần FECON (FCN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,665,550  
5,743,592  
4,915,265  
5,067,359  
4,778,882  
4,559,103  
4,690,661  
3,926,137  
3,984,959  
3,916,975  
165,167  
239,119  
176,140  
161,156  
162,834  
55,859  
55,857  
57,856  
78,855  
853  
3,332,076  
3,553,736  
2,690,188  
2,831,955  
2,749,865  
811,776  
668,680  
817,214  
747,006  
645,905  
194,226  
173,269  
184,739  
165,988  
357,519  
1,106,447  
1,052,931  
989,128  
1,082,400  
861,907  
12,204  
30,656  
29,070  
28,777  
36,313  
638,378  
678,067  
691,209  
722,265  
710,907  
0  
0  
0  
0  
0  
72,722  
71,495  
71,827  
67,731  
64,881  
307,758  
202,449  
136,206  
229,122  
14,869  
75,386  
70,264  
60,816  
34,504  
34,936  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,665,550  
5,743,592  
4,915,265  
5,067,359  
4,778,882  
3,204,774  
3,373,490  
2,690,402  
2,788,466  
2,803,212  
2,831,134  
2,992,634  
2,308,452  
2,389,621  
2,190,246  
373,640  
380,857  
381,950  
398,845  
612,966  
2,460,776  
2,370,102  
2,224,863  
2,278,893  
1,975,670  
2,460,776  
2,370,102  
2,224,863  
2,278,893  
1,975,670  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0