Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (FCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
979,653  
940,765  
944,308  
934,792  
960,442  
712,161  
733,344  
731,899  
713,502  
729,117  
46,800  
58,408  
29,994  
30,000  
48,282  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
0  
421,753  
430,339  
432,408  
387,294  
306,610  
224,256  
226,196  
253,957  
277,302  
362,556  
14,351  
13,401  
10,540  
13,905  
11,668  
267,492  
207,421  
212,409  
221,290  
231,326  
2,670  
2,580  
252  
534  
505  
193,778  
200,417  
208,933  
217,542  
217,325  
865  
133  
0  
0  
0  
331  
1,648  
552  
0  
10,765  
67,580  
0  
0  
0  
0  
2,268  
2,542  
2,673  
3,214  
2,731  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
101  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
979,653  
940,765  
944,308  
934,792  
960,442  
414,757  
391,229  
411,367  
386,773  
429,446  
412,363  
389,093  
407,878  
382,596  
422,459  
2,394  
2,136  
3,489  
4,176  
6,987  
564,897  
549,535  
532,941  
548,019  
530,996  
564,897  
549,535  
532,941  
548,019  
530,996  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0