Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (FCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
942,411  
944,308  
934,792  
960,442  
967,327  
737,475  
731,899  
713,502  
729,117  
725,515  
58,408  
29,994  
30,000  
48,282  
52,200  
5,000  
5,000  
5,000  
0  
0  
434,470  
432,408  
387,294  
306,610  
326,916  
226,196  
253,957  
277,302  
362,556  
342,454  
13,401  
10,540  
13,905  
11,668  
3,945  
204,937  
212,409  
221,290  
231,326  
241,812  
95  
252  
534  
505  
505  
200,417  
208,933  
217,542  
217,325  
222,701  
133  
0  
0  
0  
0  
1,648  
552  
0  
10,765  
16,021  
0  
0  
0  
0  
0  
2,643  
2,673  
3,214  
2,731  
2,585  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
942,411  
944,308  
934,792  
960,442  
967,327  
392,876  
411,367  
386,773  
429,446  
447,583  
390,147  
407,878  
382,596  
422,459  
439,130  
2,729  
3,489  
4,176  
6,987  
8,453  
549,535  
532,941  
548,019  
530,996  
519,743  
549,535  
532,941  
548,019  
530,996  
519,743  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0