Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,270,044  
1,143,556  
1,187,029  
1,051,638  
991,884  
1,250,243  
1,120,343  
1,166,829  
1,032,771  
975,538  
1,246,487  
1,118,848  
1,164,891  
1,030,989  
974,815  
3,756  
1,495  
1,938  
1,782  
722  
19,801  
23,213  
20,200  
18,867  
16,347  
0  
0  
0  
0  
0  
2,551  
3,000  
2,388  
2,956  
2,700  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
17,250  
20,213  
17,811  
15,911  
13,647  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,270,044  
1,143,556  
1,187,029  
1,051,638  
991,884  
540,347  
428,291  
467,066  
337,445  
280,014  
538,329  
428,291  
465,540  
335,670  
277,768  
2,018  
0  
1,526  
1,775  
2,246  
729,698  
715,265  
719,963  
714,194  
711,870  
729,698  
715,265  
719,963  
714,194  
711,870  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0