Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
991,707  
1,171,159  
1,266,401  
1,270,044  
1,143,556  
970,625  
1,150,320  
1,246,600  
1,250,243  
1,120,343  
968,482  
1,147,248  
1,244,108  
1,246,487  
1,118,848  
2,143  
3,073  
2,492  
3,756  
1,495  
21,082  
20,839  
19,801  
19,801  
23,213  
0  
0  
0  
0  
0  
3,559  
2,075  
2,246  
2,551  
3,000  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
17,523  
18,764  
17,555  
17,250  
20,213  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
991,707  
1,171,159  
1,266,401  
1,270,044  
1,143,556  
267,105  
461,211  
545,173  
540,347  
428,291  
261,331  
459,614  
544,922  
538,329  
428,291  
5,774  
1,596  
250  
2,018  
0  
724,602  
709,948  
721,229  
729,698  
715,265  
724,602  
709,948  
721,229  
729,698  
715,265  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0