Công ty Cổ phần Everpia (EVE: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,450,068  
1,489,822  
1,540,627  
1,331,163  
1,355,266  
1,120,218  
1,175,981  
1,230,082  
1,011,037  
1,026,556  
49,674  
47,272  
92,690  
75,473  
111,201  
471,101  
469,949  
413,849  
245,681  
247,971  
178,569  
239,479  
264,444  
228,662  
210,975  
402,734  
400,853  
439,651  
449,819  
445,700  
18,141  
18,429  
19,449  
11,402  
10,710  
329,850  
313,841  
310,544  
320,125  
328,710  
2,771  
3,190  
2,783  
2,747  
1,305  
270,785  
273,930  
280,420  
289,298  
294,068  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
8,587  
2,638  
2,638  
2,638  
2,638  
47,707  
34,083  
24,703  
25,442  
30,699  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,450,068  
1,489,822  
1,540,627  
1,331,163  
1,355,266  
537,831  
581,128  
617,783  
433,508  
422,364  
179,669  
215,547  
249,828  
246,089  
230,873  
358,162  
365,581  
367,955  
187,419  
191,491  
912,237  
908,694  
922,844  
897,655  
932,902  
912,237  
908,694  
922,844  
897,655  
932,902  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0