Công ty Cổ phần Everpia (EVE: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,538,633  
1,544,977  
1,486,107  
1,450,068  
1,489,822  
1,230,534  
1,230,579  
1,169,764  
1,120,218  
1,175,981  
104,230  
55,826  
50,098  
49,674  
47,272  
515,803  
518,573  
465,701  
471,101  
469,949  
207,401  
225,713  
201,128  
178,569  
239,479  
397,736  
417,634  
433,734  
402,734  
400,853  
5,364  
12,833  
19,103  
18,141  
18,429  
308,099  
314,398  
316,343  
329,850  
313,841  
1,524  
2,820  
2,686  
2,771  
3,190  
249,246  
257,357  
258,840  
270,785  
273,930  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
8,728  
8,221  
8,308  
8,587  
2,638  
48,602  
45,999  
46,509  
47,707  
34,083  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,538,633  
1,544,977  
1,486,107  
1,450,068  
1,489,822  
598,658  
641,337  
607,658  
537,831  
581,128  
241,732  
286,273  
250,058  
179,669  
215,547  
356,926  
355,064  
357,600  
358,162  
365,581  
939,975  
903,640  
878,449  
912,237  
908,694  
939,975  
903,640  
878,449  
912,237  
908,694  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0