Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
374,391  
400,081  
331,766  
291,598  
263,325  
297,426  
324,941  
263,936  
233,117  
205,570  
2,796  
39,277  
2,402  
735  
2,063  
0  
0  
0  
9,300  
0  
100,556  
122,541  
67,631  
74,438  
44,439  
187,192  
159,283  
187,612  
148,336  
157,733  
6,882  
3,840  
6,291  
309  
1,336  
76,965  
75,140  
67,830  
58,481  
57,754  
25  
25  
25  
25  
25  
47,408  
41,791  
42,621  
43,703  
43,555  
0  
0  
0  
0  
0  
21,319  
17,242  
10,508  
1,741  
1,492  
300  
10,089  
10,089  
10,089  
10,089  
7,914  
5,993  
4,587  
2,923  
2,594  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
374,391  
400,081  
331,766  
291,598  
263,325  
214,625  
240,209  
210,247  
170,154  
141,999  
214,617  
240,201  
209,474  
169,349  
141,111  
8  
8  
773  
805  
888  
159,767  
159,872  
121,519  
121,444  
121,325  
159,767  
159,872  
121,519  
121,444  
121,325  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0