Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông (ELC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
998,430  
1,022,981  
996,965  
1,055,251  
1,002,906  
691,361  
717,994  
721,030  
774,944  
720,281  
34,431  
41,689  
66,741  
105,655  
73,968  
12,252  
37,895  
37,507  
40,407  
60,867  
450,243  
449,714  
439,155  
460,974  
394,851  
192,255  
187,061  
175,011  
166,457  
187,609  
2,180  
1,635  
2,616  
1,451  
2,985  
307,068  
304,986  
275,935  
280,307  
282,625  
182  
182  
16,978  
17,003  
17,002  
88,224  
86,132  
88,997  
92,496  
96,796  
0  
0  
0  
0  
0  
342  
342  
945  
1,951  
1,951  
214,098  
214,098  
164,893  
164,500  
165,090  
4,222  
4,233  
4,122  
4,358  
1,785  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
998,430  
1,022,981  
996,965  
1,055,251  
1,002,906  
198,802  
227,032  
201,978  
263,948  
216,150  
152,584  
182,374  
155,982  
218,899  
155,127  
46,218  
44,658  
45,997  
45,049  
61,023  
799,628  
795,948  
794,987  
791,303  
786,756  
799,628  
795,948  
794,987  
791,303  
786,756  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0