Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông (ELC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
996,965  
1,055,251  
1,002,906  
993,781  
978,587  
721,030  
774,944  
720,281  
738,768  
696,376  
66,741  
105,655  
73,968  
86,050  
158,089  
37,507  
40,407  
60,867  
52,867  
31,067  
439,155  
460,974  
394,851  
404,369  
291,908  
175,011  
166,457  
187,609  
194,153  
210,740  
2,616  
1,451  
2,985  
1,328  
4,573  
275,935  
280,307  
282,625  
255,013  
282,211  
16,978  
17,003  
17,002  
17,002  
39,918  
88,997  
92,496  
96,796  
100,614  
104,864  
0  
0  
0  
0  
0  
945  
1,951  
1,951  
342  
342  
164,893  
164,500  
165,090  
134,954  
135,149  
4,122  
4,358  
1,785  
2,102  
1,938  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
996,965  
1,055,251  
1,002,906  
993,781  
978,587  
201,978  
263,948  
216,150  
208,496  
186,492  
155,982  
218,899  
155,127  
149,257  
129,915  
45,997  
45,049  
61,023  
59,239  
56,577  
794,987  
791,303  
786,756  
785,286  
792,095  
794,987  
791,303  
786,756  
785,286  
792,095  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0