Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
396,627  
389,097  
373,133  
360,227  
355,219  
312,206  
325,195  
316,275  
300,418  
295,277  
26,625  
1,394  
2,193  
679  
1,061  
262,700  
295,300  
287,650  
270,379  
266,529  
18,367  
24,035  
21,848  
24,813  
23,419  
4,096  
4,375  
4,406  
4,305  
3,930  
419  
91  
178  
241  
338  
84,421  
63,902  
56,858  
59,809  
59,942  
0  
0  
0  
0  
0  
22,959  
23,753  
25,948  
25,351  
28,205  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
27  
3,419  
130  
61,212  
39,810  
30,509  
30,585  
30,585  
249  
340  
374  
454  
1,022  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
396,627  
389,097  
373,133  
360,227  
355,219  
24,249  
21,927  
21,728  
16,009  
16,910  
24,249  
21,927  
21,728  
16,009  
16,910  
0  
0  
0  
0  
0  
372,378  
367,170  
351,405  
344,218  
338,309  
372,378  
367,170  
351,405  
344,218  
338,309  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0