Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
441,100  
432,693  
418,828  
403,743  
396,627  
355,784  
340,739  
319,830  
294,171  
312,206  
11,162  
1,251  
1,880  
510  
26,625  
318,780  
308,380  
295,586  
262,206  
262,700  
21,403  
26,539  
18,043  
26,719  
18,367  
4,068  
4,527  
4,165  
4,402  
4,096  
370  
42  
156  
335  
419  
85,317  
91,954  
98,998  
109,571  
84,421  
0  
0  
0  
0  
0  
24,500  
23,714  
25,636  
27,680  
22,959  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
60,749  
68,020  
73,120  
81,631  
61,212  
68  
220  
242  
261  
249  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
441,100  
432,693  
418,828  
403,743  
396,627  
26,362  
24,957  
27,268  
23,456  
24,249  
26,362  
24,957  
27,268  
23,456  
24,249  
0  
0  
0  
0  
0  
414,738  
407,736  
391,560  
380,287  
372,378  
414,738  
407,736  
391,560  
380,287  
372,378  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0