Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
21,004,875  
21,254,656  
19,880,517  
17,999,817  
15,948,562  
17,215,185  
18,272,259  
17,066,173  
15,526,670  
13,731,176  
1,266,337  
766,408  
793,293  
1,466,616  
863,102  
233,095  
512,197  
305,739  
262,768  
89,057  
6,660,198  
8,281,654  
9,023,334  
8,343,789  
7,963,965  
8,844,318  
8,552,111  
6,791,464  
5,310,359  
4,621,514  
211,237  
159,889  
152,342  
143,138  
193,539  
3,789,690  
2,982,397  
2,814,344  
2,473,148  
2,217,387  
421,890  
171,978  
172,279  
190,181  
189,201  
352,882  
359,475  
361,641  
99,607  
93,718  
112,509  
98,190  
92,442  
281,067  
284,422  
71,979  
74,773  
75,115  
113,016  
101,985  
1,663,974  
1,176,266  
1,184,818  
1,355,297  
1,285,299  
1,166,457  
1,101,716  
928,048  
433,979  
262,762  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
21,004,875  
21,254,656  
19,880,517  
17,999,817  
15,948,562  
11,829,723  
12,244,705  
10,652,696  
10,183,549  
8,658,522  
6,797,509  
7,779,401  
7,276,583  
7,726,693  
6,425,037  
5,032,214  
4,465,304  
3,376,112  
2,456,856  
2,233,484  
9,175,152  
9,009,951  
9,227,821  
7,816,269  
7,290,041  
9,175,152  
9,009,951  
9,227,821  
7,816,269  
7,290,041  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0