Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung (DTI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
119,857  
118,071  
117,226  
120,145  
 
7,360  
5,202  
8,328  
11,158  
 
4,908  
391  
804  
815  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,936  
4,293  
6,966  
9,821  
 
517  
518  
521  
521  
 
0  
0  
36  
0  
 
112,497  
112,869  
108,898  
108,987  
 
79  
79  
79  
79  
 
944  
1,052  
1,267  
1,375  
 
91,474  
91,738  
92,267  
92,531  
 
683  
0  
15,266  
15,003  
 
19,317  
20,000  
20  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
119,857  
118,071  
117,226  
120,145  
 
4,016  
2,773  
2,560  
5,575  
 
1,596  
354  
203  
3,202  
 
2,419  
2,419  
2,357  
2,373  
 
115,842  
115,298  
114,666  
114,570  
 
115,842  
115,298  
114,666  
114,570  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0