Công ty Cổ phần Thủy Điện - Điện lực 3 (DRL: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
131,718  
136,838  
124,305  
131,646  
144,193  
84,268  
87,730  
73,404  
81,865  
96,625  
74,213  
75,369  
65,682  
63,619  
78,057  
0  
0  
0  
0  
0  
9,203  
11,721  
7,082  
17,397  
17,719  
852  
640  
640  
849  
849  
0  
0  
0  
0  
0  
47,449  
49,108  
50,901  
49,781  
47,568  
0  
0  
0  
0  
0  
42,139  
43,145  
44,187  
45,262  
46,339  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,310  
5,964  
6,714  
4,519  
1,228  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
131,718  
136,838  
124,305  
131,646  
144,193  
5,244  
9,025  
9,816  
9,156  
5,069  
5,244  
9,025  
9,816  
9,156  
5,069  
0  
0  
0  
0  
0  
126,474  
127,813  
114,489  
122,490  
139,124  
126,474  
127,813  
114,489  
122,490  
139,124  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0