Công ty Cổ phần Thủy Điện - Điện lực 3 (DRL: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
124,513  
136,118  
140,921  
133,668  
131,718  
81,731  
92,354  
95,929  
87,878  
84,268  
51,956  
65,120  
86,494  
69,269  
74,213  
15,000  
15,000  
0  
0  
0  
14,001  
11,286  
8,270  
17,757  
9,203  
774  
947  
1,164  
852  
852  
0  
0  
0  
0  
0  
42,783  
43,764  
44,993  
45,790  
47,449  
0  
0  
0  
0  
0  
39,589  
40,022  
40,552  
41,133  
42,139  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,194  
3,742  
4,440  
4,657  
5,310  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
124,513  
136,118  
140,921  
133,668  
131,718  
4,187  
27,178  
8,081  
8,798  
5,244  
4,187  
27,178  
8,081  
8,798  
5,244  
0  
0  
0  
0  
0  
120,326  
108,940  
132,840  
124,870  
126,474  
120,326  
108,940  
132,840  
124,870  
126,474  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0