Công ty Cổ phần DRH Holdings (DRH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,374,766  
2,284,632  
2,561,397  
2,466,655  
2,339,686  
1,621,827  
1,636,259  
1,920,866  
1,834,459  
1,747,013  
15,252  
36,942  
48,752  
60,642  
71,380  
390  
399  
2,049  
426  
6,102  
782,416  
674,713  
715,471  
685,356  
691,958  
812,940  
913,182  
1,137,329  
1,069,129  
951,139  
10,828  
11,023  
17,264  
18,905  
26,433  
752,939  
648,373  
640,532  
632,197  
592,673  
1,875  
1,875  
1,875  
1,875  
2,909  
1,328  
1,517  
1,706  
1,895  
1,835  
0  
0  
0  
0  
0  
101,514  
3,582  
3,582  
3,446  
3,446  
575,610  
565,454  
532,593  
525,969  
503,454  
72,612  
75,945  
100,775  
99,011  
81,028  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,374,766  
2,284,632  
2,561,397  
2,466,655  
2,339,686  
1,556,041  
1,471,051  
1,773,898  
1,683,217  
1,560,093  
1,549,395  
1,457,364  
1,751,322  
1,651,699  
1,519,632  
6,646  
13,686  
22,575  
31,518  
40,461  
818,725  
813,582  
787,500  
783,438  
779,593  
818,725  
813,582  
787,500  
783,438  
779,593  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0