Công ty Cổ phần DRH Holdings (DRH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,466,655  
2,339,686  
2,135,637  
1,958,155  
1,536,444  
1,834,459  
1,747,013  
1,557,865  
1,408,815  
1,014,327  
60,642  
71,380  
37,683  
80,517  
56,403  
426  
6,102  
1,853  
2,083  
4,518  
685,356  
691,958  
595,955  
391,849  
44,649  
1,069,129  
951,139  
896,669  
905,433  
880,649  
18,905  
26,433  
25,706  
28,933  
28,108  
632,197  
592,673  
577,772  
549,340  
522,117  
1,875  
2,909  
2,909  
2,909  
1,109  
1,895  
1,835  
2,003  
959  
1,063  
0  
0  
0  
0  
0  
3,446  
3,446  
3,446  
3,984  
3,809  
525,969  
503,454  
489,043  
460,867  
456,734  
99,011  
81,028  
80,371  
80,622  
59,403  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,466,655  
2,339,686  
2,135,637  
1,958,155  
1,536,444  
1,683,217  
1,560,093  
1,364,254  
1,225,805  
832,511  
1,651,699  
1,519,632  
1,329,595  
1,184,641  
784,841  
31,518  
40,461  
34,659  
41,164  
47,669  
783,438  
779,593  
771,383  
732,350  
703,934  
783,438  
779,593  
771,383  
732,350  
703,934  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0